Lääkärien työttömyyskassa - Etusivu

Lomautus

Ohjeet lomautetulle.

Työnhakijaksi ilmoittautuminen

Jokaisen lomautetun tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto). Ilmoittautuminen tehdään Oma asiointi -verkkopalvelun kautta www.te-palvelut.fi (pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla). Työnhakua ei saa takautuvasti voimaan, joten ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Työnhaku tulee pitää voimassa TE-toimiston ohjeiden mukaan.

Jäsenyys- ja työssäoloehto

Perusedellytys päivärahan saannille on, että hakija on ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 kalenteriviikkoa ja jäsenenä ollessa täyttänyt työssäoloehdon. Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on työttömyyttä lähinnä edeltävän 28 kuukauden tarkastelujakson aikana ollut 26 viikkoa sellaisessa työssä, jossa työaika on vähintään 18 h/viikko. Tarkastelujaksoa voidaan pidentää hyväksyttävästä syystä (esim. opiskelu, asevelvollisuus, äitiysloma, alle 3-vuotiaan lapsen hoito ja sairaus).

Jos jäsen ei täytä 26 kalenteriviikon työssäoloehtoa, hänellä on kuitekin mahdollisuus saada ansiopäivärahaa, jos hän on jäsenyysaikana ollut vähintään 13 kalenteriviikkoa työssäoloehdon täyttävässä työssä. Vähintään yhden työssäoloehtoa kerryttävän viikon tulee olla tehty 1.3.2020 jälkeen ja ensimmäisen korvauspäivän tulee olla viimeistään 3.7.2020.

Hakumenettely

Lomautusajan työttömyyspäivärahaa haetaan sähköisesti. Lääkärien työttömyyskassan sivuilta www.laakarientkassa.fi pääsee eAsiointiin, jota kautta voit lähettää ansiopäivärahahakemuksen liitteineen pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Paperilomakkeet löytyvät Työttömyyskassojen yhteisjärjestön kotisivuilta www.tyj.fi kohdasta lomakkeet (ansiopäivärahahakemus).

Ensimmäisen päivärahahakemuksen liitteeksi tarvitsemme palkkatodistuksen, josta ilmenee vähintään viimeisen 26 kalenteriviikon (13 kalenteriviikon) palkka ennen lomautuksen alkua. Tästä palkasta (peruspalkka ja lisät) määritellään päivärahan taso. Ansioista vähennetään 4,14 % työeläke- ja työttömyysvakuutus-maksua. Mikäli edeltävään 26 viikkoon sisältyy palkattomia jaksoja, tulee niistä olla merkintä palkkatodistuksessa ja todistuksen tulee olla vastaavasti pidemmältä ajalta. Hakijan ollessa osa-aikaeläkkeellä päivärahan perusteena oleva palkka määritellään työtulosta ennen eläkettä. Osa-aikaeläke vähennetään ansiopäivärahasta.

Työttömyyspäivärahahakemus tulee toimittaa kassalle kolmen kuukauden kuluessa päiväraha-oikeuden alkamisesta. Mikäli lomautus toteutetaan useammassa jaksossa, on hyvä lähettää hakemukset kerralla, viimeisen lomautusjakson päätyttyä (kunhan pitää huolen, ettei ensimmäinen jakso ehdi vanheta). Ansiopäivärahahakemus täytetään täysiltä kalenteriviikoilta (myös työpäivien ja viikonloppujen ajalta).

Omavastuuaika

Eduskunta on hyväksynyt väliaikaisen lain, jonka mukaan lomautetuille maksetaan ansiopäivärahaa viiden päivän omavastuuajalta, jos omavastuuajan ensimmäinen päivä on 16.3. - 6.7.2020.

Lomautus ja yritystoiminta

Väliaikaisen lainsäädännön aikana 1.4. - 30.6.2020 TE-toimisto ei tutki lomautettujen osalta yritystoiminnan päätoimisuutta. Sivutoimisille ammatinharjoittajille/yrittäjille maksetaan työttömyyspäivärahaa yhteensovitettuna viimeksi vahvistetun verotuksen tulotietojen kanssa. Mikäli sivutoimisen yritystoiminnan/ammatinharjoittamisen tulot ovat olennaisesti muuttuneet viimeksi vahvistetusta verotuksesta, käytetään yhteensovituksessa kirjapitoa tai muuta luotettavaa selvitystä.

Lomautus osa-aikatyöstä

Osa-aikatyöstä maksettu palkka ja työtunnit huomioidaan maksuperusteisesti. Ne kohdistetaan sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana palkka maksetaan. Aikaisemmin tehdyn työn palkka voi vaikuttaa omavastuupäivien kertymiseen ja päivärahan maksuun. Osa-aikatyötä tekevän lomautetun, jonka työaikaa on lomautuksella lyhennetty lisää, tulisi olla koko lomautusjakson ajan (ei pelkästään lomautuspäivien ajan, vaan ensimmäisen lomautuspäivän sisältävän kalenterikuukauden alusta viimeisen lomautuspäivän sisältävän kalenterikuukauden loppuun) työttömänä työnhakijana TE-toimistossa. Osa-aikatyöstä kokonaan lomautetulle (vähintään kalenteriviikon kestävä lomautus) maksetaan ansiopäiväraha täysimääräisenä, ellei lomautusjaksolla makseta palkkaa (osa-aikatyön tai lyhytkestoisen kokoaikatyön palkanmaksupäivä).

Lyhennetty työviikko tai työpäivä

Kokopäivätyöntekijän, jonka työaikaa on lyhennetty lomautuksen johdosta yhdellä tai useammalla päivällä viikossa ja palkkaa vähennetty vastaavasti, on oikeus työttömyyspäivärahaan näiltä päiviltä.

Työttömyyspäivärahaan ei ole kuitenkaan oikeutta, jos työntekijän työaika kalenteriviikon tarkastelujakson aikana ylittää 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta. Jos kalenteriviikolla on esim. päivystys, voi työaika kyseisen kalenteriviikon ajalta ylittää 80 % kokoaikaisen työntekijän työajasta. Tällöin kyseisen kalenteriviikon lomautuspäiviä ei voida lukea omavastuuaikaan eikä niiltä voida maksaa ansiopäivärahaa.

Mikäli lomautus toteutetaan lyhentämällä työntekijän päivittäistä työaikaa, maksetaan ansiopäiväraha yhteensovitettuna kalenterikuukauden aikana maksetun palkan kanssa.

Lomautuksen aikaiset tulot

Mikäli hakijalla on tuloa sivutoimisesta ammatinharjoittamisesta, yritystoiminnasta tai palkkaa muulta kuin omalta työnantajalta, ansiopäiväraha maksetaan yhteensovitettuna tulojen kanssa.

Yritys tai ammattitulona käytetään viimeksi vahvistetun verotuksen elinkeinotoiminnan ansiotuloa. Liitä hakemukseen kopio henkilökohtaisen viimeksi vahvistetun verotuksen verotuspäätöksestä erittelyosineen. Palkkatulojen osalta tulee päivärahahakemukseen liittää kyseisen kuukauden aikana maksettujen palkkkojen palkkalaskelmat.

Päivärahahakemus tulee täyttää täysiltä kalenteriviikoilta.

Lääkärien työttömyyskassan jäsenyyden voit tarkastaa eAsioinnista www.laakarientkassa.fi

Päivärahalaskuri löytyy osoitteesta www.tyj.fi


Seuraava Vuodenvaihteen lakimuutokset