Lääkärien työttömyyskassa - Etusivu

Onko sinut lomautettu koronatilanteen takia?

Ilmoittaudu viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) työttömäksi työnhakijaksi. Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti oma asiointi- palvelun kautta pankkitunnuksilla, varmennekortilla tai mobiilivarmenteella. Työnhaku alkaa vasta ilmoittautumispäivästä, sitä ei saa takautuvasti voimaan.

Koronatilanteen takia eduskunta on hyväksynyt väliaikaisen muutoksen työttömyysturvalakiin 1.4. – 30.6.2020. Lainmuutoksen aikana TE-toimisto ei tutki lomautettujen osalta kokoaikatyön hakemista eikä opintojen tai yritystoiminnan/ammatinharjoittamisen päätoimisuutta. Mikäli hakija kieltäytyisi työnantajan hänelle yksilöidysti tarjoamasta työstä, sovellettaisiin työstä kieltäytymiseen normaaleja säännöksiä eli TE-toimisto voi määrätä hakijalle karenssin (määräajan, jolle ei voida maksaa työttömyysetuutta).

Jos työnantaja ei lomauta sinua, mutta työntekosi on estynyt, ilmoittaudu TE-toimistoon. TE-toimisto antaa kassalle lausunnon siitä, onko kyseessä lomautukseen rinnastettava syy. Lomautukseen rinnastettavan syyn ajalta sinulle voidaan maksaa ansiopäivärahaan.

Ansiopäivärahan saamisen edellytyksenä on lisäksi, että hakija on työttömyyskassan jäsenenä ollessaan täyttänyt työssäoloehdon. Työssäoloehto täyttyy, kun jäsen on ollut palkkatyössä (työaika vähintään 18 tuntia viikossa) vähintään 26 kalenteriviikkoa. Työssäolon ei tarvitse olla yhdenjaksoista, työssäoloehdon tulee täyttyä 28 kuukauden tarkastelujakson aikana. Poissaolo työmarkkinoilta hyväksyttävästä syystä (esim. äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa, alle 3-vuotiaan lapsen kotihoito, sairauspäiväraha, päätoiminen opiskelu, armeija) pidentävät tarkastelujaksoa. Eduskunta on hyväksynyt työssäoloehdon lyhentämisen niiden hakijoiden osalta, jotka eivät täytä 26 viikon työssäoloehtoa. Ansiopäivärahaa voi saada 13 kalenteriviikon työssäoloehdon perusteella, jos vähintään yksi työssäoloviikko on 1.3.2020 jälkeen. Lyhyempi työssäoloehto ei kerry enää 3.7.2020 jälkeen.

Täyden ansiopäivärahan taso määritellään työssäoloehdon täyttävän työn palkasta. Oman ansiopäivärahan tasoa voi arvioida Työttömyyskassojen yhteisjärjestön kotisivuilla olevan päivärahalaskurin avulla https://www.tyj.fi/ . Kalenterikuukauden aikana maksettu osa-aikatyön ja enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön palkka vaikuttaa päivärahaa alentavasti. Palkka vaikuttaa sen kalenterikuukauden päivärahaan, jonka aikana palkka on maksettu. Kuukausikohtainen suojaosa on 300 euroa. Suojaosan ylittävästä palkasta 50% vähentää maksettavaa päivärahaa. Jos päivärahan perusteena oleva palkka on esim. 5 000 euroa/kk, olisi täyden ansiopäivärahan määrä (ilman lapsikorotusta) noin 100,28 euroa/pv. Mikäli hakijalle maksettaisiin aiemmin tehdyn keikkatyön (5 päivää) palkka 1 500 euroa, oli soviteltu päiväraha tuon kalenterikuukauden osalta 72,37 euro/pv. Ansiopäivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa.

Sivutoimisen yritystoiminnan/ammatinharjoittamisesta ansaitut tulot huomioidaan samalla tavalla kuin osa-aikatyön tai enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön palkka. Yhteensovitettava elinkeinotoiminnan ansiotulo otetaan pääsääntöisesti viimeksi vahvistetusta verotuksesta (alkavan yritystoiminnan tai koronatilanteen takia hiipuneen toiminnan osalta kirjanpidosta).

Omavastuuaika on viittä työtöntä työpäivää vastaava aika. Omavastuuajalta ei makseta työttömyyspäivärahaa. Omavastuuaika otetaan aina kun enimmäismaksuaika alkaa alusta (ei kuitenkaan useammin kuin kerran vuodessa). Enimmäismaksuaika alkaa alusta aina, kun jäsen on täyttänyt uudelleen työssäoloehdon. Eduskunta on hyväksynyt koronatilanteen vuoksi määräaikaisen lain, jonka perusteella omavastuuajalta maksetaan työttömyyspäivärahaa, mikäli ensimmäinen omavastuupäivä on 16.3. – 6.7.2020.

Ansiopäivärahaa haetaan kalenterikuukausittain takautuvasti. Ansiopäivärahahakemuksen voi toimittaa sähköisesti. Sähköinen ansiopäivärahahakemus on eAsioinnissa. Sähköiseen asiointipalveluun kirjaudutaan työttömyyskassan verkkosivuilta www.laakarientkassa.fi pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Ansiopäivärahahakemuksen tulee olla työttömyyskassassa kolmen kuukauden kuluessa lomautuksen alkamisesta. Liittämällä hakemukseen kaikki tarvittavat liitteet nopeutat hakemuksen käsittelyä.

Ansiopäivärahahakemukseen tarvittavat liitteet:

  • kopio lomautusilmoituksesta
  • palkkatodistus työssäoloehdon täyttävien 26 kalenteriviikon palkasta (mikäli työssäoloehto ei täyty, mutta 13 kalenteriviikon työssäoloehto kassan jäsenenä täyttyy -> palkkatodistus 13 kalenteriviikolta); jos et saa työnantajalta palkkatodistusta, lähetä kaikki palkkalaskelmat vähintään työssäoloehdon täyttävältä ajalta,
  • kopio osa-aikatyön työsopimuksesta
  • kopiot palkkalaskelmista, jos kalenterikuukauden (jonka aikana lomautus on) aikana maksetaan osa-aikatyön tai enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön palkkoja (myös jos työ on tehty jo ennen lomautuksen alkua)
  • kopio sosiaalietuuspäätöksestä (eläke, sairaus-, isyys- tai vanhempainraha, kotihoidon tuki),
  • kopio viimeksi vahvistetun verotuksen verotuspäätöksestä (selvitysosineen), jos olet sivutoiminen yrittäjä tai ammatinharjoittaja (jos tämänhetkinen yritystulo poikkeaa huomattavasti viimeksi vahvistetusta verotuksesta, lähetä kuukausittain kirjanpito tai muu luotettava selvitys yritystulosta).

Lisää tietoa ansiopäivärahasta löytyy työttömyyskassan verkkosivuilta Etuusoppaasta www.laakarientkassa.fi

Työttömyyskassan sähköisen asiointipalvelun eAsioinnin kautta voit tietoturvallisesti lähettää viestejä työttömyyskassaan.


Seuraava Omavastuuaikaa, työssäoloehtoa ja enimmäismaksuaikaa koskevat määräaikaiset muutokset voimaan