Läkarnas arbetslöshetskassa - Etusivu

Medlemsavgift 2021

Finansinspektionen har fastställt medlemsavgiften för Läkarnas arbetslöshetskassa till 21 euro för 2021. Fakturorna för medlemsavgiften skickas ut i april. Ange fakturans referensnummer när du betalar. Då registreras medlemsavgiften för 2021 i dina medlemsuppgifter. Medlemsavgift är avdragsgill i beskattningen. Vi redovisar automatiskt de betalda medlemsavgifterna till skattemyndigheterna. Befrielse från medlemsavgift har inte beviljats sedan 2017.

Företagare/yrkesutövare

Om du inlett din företagsverksamhet som arbetslös, bedömer man inte huruvida verksamheten är huvudsyssla under de första fyra månaderna. Arbetslöshetskassan kan betala ut jämkad inkomstrelaterad dagpenning till en medlem under de fyra första månaderna förutsatt att de övriga villkoren för erhållande av dagpenning uppfylls. Efter fyra månader undersöker arbets- och näringsbyrån om arbetet som företagare/yrkesutövare är huvud- eller bisyssla. Arbetslöshetskassan fortsätter betala ut jämkad inkomstrelaterad dagpenning till företagare/yrkesutövare i bisyssla.

Efter att du har påbörjat verksamheten som företagare/yrkesutövare i huvudsyssla kan du få inkomstrelaterad dagpenning för löntagare i högst ett och ett halvt år från att arbetet som företagare/yrkesutövare inletts, om verksamheten som företagare/yrkesutövare avslutas.

Enligt utkomstskyddet för arbetslösa anses en person som är skyldig att teckna en FöPL/LFöPL-försäkring vara företagare. En person anses också vara företagare om denna arbetar i ett företag eller ett andelslag om

  • personen själv eller dennas familjemedlem eller personen själv tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst 50 % av företaget eller andelslaget (andelen beräknas från rösträtten eller annan liknande bestämmanderätt; även indirekt ägande genom ett annat företag beaktas) eller om
  • personen arbetar i ledande ställning (VD, styrelsemedlem) och äger minst 15 % av företaget eller andelslaget, eller om en familjemedlem eller om personen tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst 30 %.

Företagare/yrkesutövare i huvudsyssla kan försäkra sig mot arbetslöshet i Företagarkassan (www.syt.fi/sv).

Uppsägning av medlemskap

Medlemskapet upphör automatiskt i slutet av den kalendermånad som medlemmen fyllt 68 år. Om du vill gå ur arbetslöshetskassan ska du skicka ett skriftlig meddelande om utträde till kassan.

Arbetslöshetskassan har en årlig medlemsavgift. Till en medlem som har utträtt eller uteslutits återbetalas den medlemsavgift som betalats in efter att medlemskapet upphört. Avgiften återbetalas för en period som motsvarar hela kalendermånader av årsavgiften:

  • medlemmen ska skriftligen begära återbetalning inom tre månader från datumet för utträde eller från datumet då beslutet om uteslutning vunnit laga kraft och
  • det belopp som ska återbetalas måste vara minst 10 euro

Om du permanent byter till en annan bransch än den som kassan företräder, ska du meddela det till arbetslöshetskassan. Med permanent avses att man arbetar över ett år i en annan bransch. En skriftligt meddelande om utträde ska också göras omedelbart om du övergår till att omfattas av arbetslöshetsförsäkringen i ett annat EU/EES-land, har varit företagare/yrkesutövare i huvudsyssla i 18 månader eller om du pensioneras varaktigt.

På arbetslöshetskassans webbplats, under “Blanketter”, finns blanketten Meddelande om ändring, med vilken du kan avsluta medlemskapet eller anmäla ändringar till arbetslöshetskassan.


Seuraava De temporära ändringarna i arbetslöshetslagen gäller till och med 31.12.2020