Läkarnas arbetslöshetskassa - Etusivu

Permittering

Anvisningar för den som blivit permitterad

Att anmälas sig som arbetssökande

Om du blivit permitterad ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån (TE-byrån). Anmäl dig via byråns webbtjänst E-tjänster www.te-palvelut.fi (med bankkoder, mobil ID eller certifikatkort). Du kan inte registreras som arbetssökande retroaktivt och därför är det viktigt att du anmäler dig senast på din första permitteringsdag. Jobbsökningen ska hållas i kraft enligt anvisningarna från arbets- och näringsbyrån.

Medlemskaps- och arbetsvillkor

För att få dagpenning måste du har varit medlem i arbetslöshetskassan i minst 26 kalenderveckor och under denna tid ha uppfyllt arbetsvillkoret. Arbetsvillkoret uppfylls när du har arbetat minst 18 timmar per vecka i 26 veckor under granskningsperioden, som omfattar de 28 månader som föregår din arbetslöshet. Granskningsperioden kan förlängas av godtagbar orsak (t.ex. studier, värnplikt, moderskapsledighet, vård av barn under 3 år och sjukdom).

Om du inte uppfyller arbetsvillkoret på 26 kalenderveckor, kan du få inkomstrelaterad dagpenning om du under din tid som medlem i minst 13 kalenderveckor har haft ett arbete som uppfyller arbetsvillkoret. Minst en av veckorna som ackumulerar arbetsvillkoret ska ha infallit efter 1.3.2020 och den första dagen för ersättning ska infalla senast 3.7.2020.

Så här ansöker du om arbetslöshetsdagpenning

Arbetslöshetsdagpenning för permitteringstiden söks elektroniskt. Skicka in din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning, inklusive bilagor, via eTjänsten på webbplatsen för läkarnas arbetslöshetskassa www.laakarientkassa.fi. Du kan logga in i tjänsten med bankkoder, mobil ID eller certifikatkort. Arbetslöshetskassornas samorganisation tillhandahåller pappersblanketter på sin webbplats www.tyj.fi, under “Blanketter” (ansökan om inkomstrelaterad dagpenning).

Som bilaga till din första ansökan behöver vi ett löneintyg för minst de senaste 26 kalenderveckorna (13 kalenderveckor) som föregår din permittering. Beloppet på din dagpenning fastställs utgående från den här lönen (grundlön och tillägg). Från inkomsterna dras 4,14 % av för arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier. Om det ingår oavlönade perioder i de föregående 26 veckorna, ska dessa noteras i löneintyget och intyget ska förlängas för motsvarande period. Om du är deltidspensionerad fastställs dagpenningen utgående från din arbetsinkomst före pensionen. Deltidspensionen dras av från den inkomstrelaterade dagpenningen.

Ansökan om arbetslöshetsdagpenning ska lämnas till kassan inom tre månader från det datum då rätten till dagpenningen började. Om du permitteras i flera perioder lönar det sig att skicka in alla ansökningar samtidigt, efter den sista permitteringen (men kontrollera att tidsbegränsningen inte överskrids för den första perioden). Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning fylls i för hela kalenderveckor (även för arbetsdagar och veckoslut).

Självrisktid

Riksdagen har stiftat en temporär lag enligt vilken permitterade får inkomstrelaterad dagpenning för fem dagars självrisktid, om självrisktidens första dag är 16.3–6.7.2020.

Permittering och företagsverksamhet

Arbets- och näringsbyrån undersöker inte om permitterade personer har företagsverksamhet som huvudsyssla under tiden 1.4–30.6.2020. Företagare/yrkesutövare i bisyssla utbetalas arbetslöshetsdagpenning i samordning med inkomstuppgifterna för den senast fastställda beskattningen. Om inkomsterna för arbetet som företagare/yrkesutövare i bisyssla väsentligen har ändrats från den senast fastställda beskattningen används redovisning eller annan tillförlitlig information för samordningen.

Permittering från deltidsarbete

De löner och timmar som betalas för deltidsarbete beaktas enligt utbetalningsprincipen. Dessa hänförs till den kalendermånad under vilken lönen betalas. Lönen för arbete som utförts tidigare kan påverka hur självriskdagarna ackumuleras och utbetalningen av dagpenningen. En permitterad som utför deltidsarbete och vars arbetstid har förkortats ytterligare genom permittering bör under hela permitteringsperioden (inte bara under permitteringsdagarna utan från ingången av den första kalendermånaden för den första permitteringsdagen till utgången av kalendermånaden för den sista permitteringsdagen) vara arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. En person som är helt permitterad från deltidsarbete (permittering som varar minst en kalendervecka) får inkomstrelaterad dagpenning till fullt belopp, om inte lön betalas ut under permitteringsperioden (löneutbetalningsdag för deltidsarbete eller kortvarigt heltidsarbete).

Förkortad arbetsvecka eller arbetsdag

En heltidsanställd vars arbetstid på grund av permittering har förkortats med en eller flera dagar i veckan och lönen minskats i motsvarande grad, har rätt till arbetslöshetsdagpenning för dessa dagar.

Du är dock inte berättigad till arbetslöshetsdagpenning om din arbetstid under en granskningsperiod på en kalendervecka överstiger 80 % av den arbetstid som tillämpas för heltidsanställda inom branschen. Om kalenderveckan t.ex. omfattar jour, kan arbetstiden under den aktuella kalenderveckan överstiga 80% av arbetstiden för en heltidsanställd. I sådana fall kan permitteringsdagarna under den aktuella kalenderveckan inte räknas in i självrisktiden och inkomstrelaterad dagpenning kan inte betalas ut för dem.

Om permitteringen genomförs genom att arbetstagarens dagliga arbetstid förkortas, betalas den inkomstrelaterade dagpenningen som samordnad med den lön som betalats ut under kalendermånaden.

Inkomster under permitteringen

Om du har inkomster från arbete som företagare eller yrkesutövare i bisyssla, eller erhåller lön av någon annan än din egen arbetsgivare, betalas den inkomstrelaterade dagpenningen som samordnad med inkomsterna.

Som företags- eller yrkesinkomst används den förvärvsinkomst av näringsverksamhet som fastställts vid den senast beskattningen. Bifoga en kopia av ditt senaste fastställda beskattningsbeslut inklusive specifikationer till din ansökan om dagpenning. Löneberäkningarna för de löner som betalats under den aktuella månaden bifogas till ansökan.

Ansökan om dagpenning gäller hela kalenderveckor.

Du kan kontrollera ditt medlemskap i Läkarnas arbetslöshetskassa på www.laakarientkassa.fi

Till dagpenningskalkylatorn: www.tyj.fi


Seuraava Lagändringar vid årsskiftet