Läkarnas arbetslöshetskassa - Etusivu

Har du blivit permitterad på grund av coronasituationen?

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande till vid arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) senast den första permitteringsdagen. Anmäl dig via byråns webbtjänst E-tjänster med bankkoder, mobil ID eller certifikatkort. Jobbsökningen startar från anmälningsdatumet, den kan inte vara retroaktiv.

Riksdagen har på grund av coronasituationen godkänt temporära ändringar i arbetslöshetslagen för tiden 1.4–30.6.2020. Under den tid som lagändringen gäller undersöker arbets- och näringsbyrån inte om permitterade personer söker heltidsjobb och inte heller om de är studerande eller företagare/yrkesutövare i huvudsyssla. Om du som sökande skulle vägra att ta emot ett specifikt arbete som arbetsgivaren erbjuder, tillämpas normala bestämmelser på vägran att ta emot arbete, dvs. att arbets- och näringsbyrån kan bestämma en karenstid för dig (tid för vilken arbetslöshetsförmån inte betalas ut).

Om arbetsgivaren inte permitterar dig, men du är förhindrad att arbeta, ska du anmäla dig hos arbets- och näringsbyrån. Byrån avger ett utlåtande till kassan om huruvida det föreligger en anledning som är jämförbar med permittering. Du är berättigad till inkomstrelaterad dagpenning för den tid som är jämförbar med permittering.

För att få inkomstrelaterad dagpenning ska du dessutom uppfylla arbetsvillkoret för den tid som du varit medlem i arbetslöshetskassan. Arbetsvillkoret uppfylls när du har varit i lönearbete (minst 18 timmar per vecka) i minst 26 kalenderveckor. Arbetet behöver inte vara oavbrutet; villkoret ska vara uppfyllt under en granskningsperiod på 28 månader. Frånvaro från arbetsmarknaden av godtagbara skäl (t.ex. moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet, hemvård av barn under 3 år, sjukdagpenning, heltidsstudier, militärtjänst) förlänger granskningsperioden. Riksdagen har godkänt att arbetsvillkoret förkortas för dem som inte uppfyller arbetsvillkoret på 26 veckor. Inkomstrelaterad dagpenning kan beviljas utifrån 13 kalenderveckors arbetsvillkor, om minst en av arbetsveckorna infallit efter den 1 mars 2020. Det kortare arbetsvillkoret ackumuleras inte längre efter 3.7.2020.

Nivån på full inkomstrelaterad dagpenning bestäms utifrån lönen för arbete som uppfyller arbetsvillkoret. Nivån på den egna inkomstrelaterade dagpenningen går att uppskatta med hjälp av dagpenningskalkylatorn för Arbetslöshetskassornas Samorganisation på https://www.tyj.fi/. De löner som under kalendermånaden utbetalas för deltidsarbete och högst två veckors heltidsarbete minskar dagpenningens belopp. Lönen påverkar dagpenningen för den kalendermånad som lönen betalades ut. Den månatliga skyddsdelen är 300 euro. 50 % av de löner som överstiger skyddsdelen minskar dagpenningens belopp. Om den lön som ligger till grund för dagpenningen är t.ex. 5 000 euro/mån, skulle full inkomstrelaterad dagpenning (utan barnförhöjning) uppgå till omkring 100,28 euro/dag. Om den sökande skulle få 1 500 euro i lön för tidigare utfört arbete (5 dagar), skulle den jämkade dagpenningen vara 72,37 euro/dag för den aktuella kalendermånaden. Inkomstrelaterad dagpenning betalas ut för fem dagar per vecka.

Inkomster från arbete som företagare eller yrkesutövare i bisyssla beaktas på samma sätt som lön för deltidsarbete eller högst två veckors heltidsarbete. Sådan förvärvsinkomst av näringsverksamhet som ska samordnas tas i regel från den senast fastställda beskattningen (i fråga om verksamhet som inleds och minskad verksamhet på grund av coronan tas dessa uppgifter från bokföringen).

Självrisktiden motsvarar fem arbetsdagar utan arbete. Ingen arbetslöshetsdagpenning betalas ut för självrisktiden. Självrisktiden används alltid då den maximala utbetalningstiden börjar om från början (högst en gång per år). Den maximala utbetalningstiden börjar om från början då du åter har uppfyllt arbetsvillkoret. Riksdagen har på grund av coronasituationen stiftat en tidsbestämd lag enligt vilken arbetslöshetsdagpenning ska betalas ut för självrisktiden, om den första självriskdagen är 16.3–6.7.2020.

Inkomstrelaterad dagpenning söks retroaktivt för varje kalendermånad. Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning kan lämnas in elektroniskt. Det elektroniska formuläret för inkomstrelaterad dagpenning finns i eTjänsten. Logga in på tjänsten på arbetslöshetskassans webbplats www.laakarientkassa.fi med bankkoder, mobil ID eller certifikatkort. Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning måste lämnas in till arbetslöshetskassan inom tre månader från uppsägningens början. Handläggningen går fortare om du genast bifogar alla nödvändiga bilagor till din ansökan.

Bilagor som ska bifogas till ansökan om inkomstrelaterad dagpenning:

  • kopia av meddelande om permittering
  • löneintyg över lönen för de 26 kalenderveckor som uppfyller arbetsvillkoret (om arbetsvillkoret inte uppfylls, men arbetsvillkoret för 13 kalenderveckor gör det för den tid du varit medlem -> löneintyg för 13 kalenderveckor). Skicka alla löneberäkningar minst för den tid som uppfyller arbetsvillkoret om du inte får ett löneintyg från arbetsgivaren,
  • kopia av arbetsavtalet för ditt deltidsarbete
  • kopior av löneberäkningarna om lön för deltidsarbete eller högst två veckors heltidsarbete betalas ut under kalendermånaden (under vilken permitteringen pågår, även om arbetet utförts redan innan permitteringen började)
  • kopia av beslut om sociala förmåner (pension, sjukdag-, faderskaps- eller föräldrapenning eller hemvårdsstöd),
  • kopia av det senast fastställda beskattningsbeslutet (med bilagor) om du är en företagare eller yrkesutövare i bisyssla (om den nuvarande företagsinkomsten avviker avsevärt från den senast fastställda beskattningen, skicka månatligen ett utdrag ur bokföringen eller någon annan tillförlitlig redovisning gällande företagsinkomsten).

Läs mer om inkomstrelaterad dagpenning i förmånsguiden Etuusopas (på finska) på arbetslöshetskassans webbplats www.laakarientkassa.fi

Använd arbetslöshetskassans eTjänst för att skicka säkra meddelanden till kassan.


Seuraava Tidsbestämda ändringar i självrisktid, arbetsvillkor och maximal utbetalningstid