Läkarnas arbetslöshetskassa - Etusivu

Lagändringar vid årsskiftet

Aktiveringsmodellen slopas vid årsskiftet. Förändringen innebär att arbetslöshetsskyddet inte längre skärs ned på basis av aktiveringsmodellen i fråga om arbetslöshetsdagar som infaller 1.1.2020 eller därefter.

Även dagpenningens nivå och pensionsslussens åldersgräns stiger vid årsskiftet. Dessutom får arbetslöshetskassorna tillgång till uppgifter ur inkomstregistret.

Aktiveringsmodellen slopas 1.1. 2020

De nedskärningar i arbetslöshetsskyddet som grundar sig på aktiveringsmodellen slopas från och med 1.1.2020. Om nivån på den inkomstrelaterade dagpenningen har sänkts på grund av aktiveringsmodellen, återställs den inkomstrelaterade dagpenningen till normalnivå i början av januari. Aktiveringsmodellen inverkar fortfarande på dagpenningen i december 2019.

Åldersgränsen för rätt till tilläggsdagar höjs

Utkomstskyddets åldersgräns för rätt till tilläggsdagpenning (den s.k. pensionsslussen) stiger för personer födda 1961 och därefter, från 61 till 62 år. Rätten till tilläggsdagar innebär att inkomstrelaterad dagpenning kan betalas ut efter den normala maximitiden fram till pensionsåldern.

Ändringen träder i kraft 1.1.2020. Personer födda 1961 fyller 61 år 2022, och därför börjar ändringen inverka på utbetalningen av utkomstskyddet först efter två år.

Inkomstregistret blir tillgängligt för arbetslöshetskassorna

Arbetslöshetskassorna får tillgång till löneuppgifterna från inkomstregistret från och med 1.1.2020. Därmed behöver du i fortsättningen inte bifoga lika många bilagor till din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.

Arbetsgivarna har skickat in uppgifter till inkomstregistret om utbetalda löner sedan början av 2019. Arbetslöshetskassorna har haft tillgång till löneuppgifterna sedan årsskiftet.

Separata löne- eller arbetsavtalsuppgifter begärs även i fortsättningen då de uppgifter som behövs inte har införts i inkomstregistret, och då uppgifterna i inkomstregistret inte är tillräckliga med tanke på personens situation för att en ansökan om dagpenning ska kunna behandlas.

Arbetsgivaren kan lämna in inkomstuppgifter till inkomstregistret antingen på ett begränsat eller omfattande sätt. Dessutom kan arbetsgivaren lämna in frivilliga uppgifter till inkomstregistret. Begränsat rapporteringsförfarande innebär att lönerna redovisas utan specifikationer. Den omfattande rapporteringen innehåller noggrannare specificerade lönedelar. Utöver dessa kan arbetsgivaren fylla i uppgifter om till exempel frånvaro och lönebetalningsperioder.

Om arbetsgivaren har anmält löneuppgifterna till inkomstregistret på ett omfattande sätt och även gett frivilliga uppgifter, är det sannolikare att kassan får de uppgifter som behövs för behandlingen av ansökan om inkomstrelaterad dagpenning direkt ur inkomstregistret, varvid den sökande inte behöver lämna in uppgifter om löne- eller anställningsförhållanden separat.

Bifoga ditt löneintyg till din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning i början av året, om du fått ett sådant intyg av din arbetsgivare. Detta bidrar till att undvika fördröjningar i ansökningens handläggning.

Läs hur inkomstregistret påverkar din ansökan om dagpenning


Seuraava Ny säker kanal för meddelanden