Läkarnas arbetslöshetskassa - Etusivu

Tillhandahållande och utlämnande av uppgifter

Den som ansöker om arbetslöshetsförmån är skyldig att lämna de uppgifter till arbetslöshetskassan som behövs för beviljande och utbetalning av förmånen. Den sökande måste utan dröjsmål underrätta arbetslöshetskassan om eventuella förändrade omständigheter som påverkar beviljande av ersättning eller ersättningens belopp.

Arbetslöshetskassans offentliga uppdrag innebär att misstänkta oegentligheter rapporteras till polisen för undersökning.

Arbetslöshetskassan har rätt att kostnadsfritt erhålla de uppgifter som krävs för att lösa ett ärende, bland annat från arbetsgivaren, staten och kommunala myndigheter, andra offentligrättsliga samfund, pensions- och försäkringsbolag samt andra arbetslöshetskassor, utan hinder av sekretessbestämmelser och andra begränsningar som gäller tillgången på information.

Arbetslöshetskassan har rätt att lämna ut uppgifter till arbetskraftsbyrån och arbetskraftskommissionen för att erhålla arbetskraftspolitiska utlåtanden, till myndigheter för utredning av brott och överträdelser, till ministerier, skatteförvaltningen och till inrättningar och samfund som sköter det lagstadgade socialskyddssystemet. Uppgifter om en persons hälsotillstånd eller information som beskriver grunderna för personens socialvård får inte lämnas ut.

Bestämmelserna om erhållande och utlämnande av uppgifter finns i 13 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Kassans registerbeskrivning.