Läkarnas arbetslöshetskassa - Etusivu

Arbetslöshet och permittering

Läkarnas arbetslöshetskassa kan betala ut inkomstrelaterad dagpenning under den tid som du är arbetslös eller permitterad.

Det är viktigt att få i gång dagpenningsprocessen så smidigt som möjligt och att få i gång utbetalningen av förmåner inom en rimlig tid om du blir arbetslös eller permitterad under din karriär. Vi har sammanställt detaljerad information om förmånerna och instruktioner för hur du söker dem.

Läs instruktionerna noggrant och kontakta kassan vid behov, för att säkerställa utbetalningen av dagpenning.

För att kunna söka arbetslöshetsförmån måste du

 • vara arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån
 • skicka en ansökan om dagpenning till kassan, och
 • bifoga nödvändiga bilagor till din ansökan

Vi kontrollerar de förutsättningar och hinder för att betala ut dagpenning som anges i lagen om utkomstskydd då vi behandlar en ansökan.

Utkomstskydd som komplettering till sjukdagpenning

Observera att sjukdagpenningen är en primär förmån i förhållande till arbetslöshetsdagpenningen. Om sjukdomen varar längre än 10 dagar kan du ansöka om sjukdagpenning från FPA. Meddela kassan om din sjukdom då du gör din ansökan. Vi betalar ut arbetslöshetsersättning under sjukdagpenningens självrisktid (den dag som du insjuknade och de 9 därpå följande vardagarna) om du får arbetslöshetsdagpenning när du blir sjuk.

Om du har fått sjukdagpenning den maximala tiden, 300 dagar, kan du ha rätt till arbetslöshetsdagpenning.

 • registrera dig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån
 • villkor för inkomstrelaterad dagpenning:
  • FPA har betalat ut sjukdagpenning för den maximala tiden
  • du är fortfarande arbetsoförmögen (bifoga en kopia av läkarintyget)
  • din ansökan om invaliditetspension är anhängig eller har avslagits
  • arbetsgivarintyg om att arbetsgivaren inte har ett arbete som motsvarar din arbetsförmåga (om du är i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande)
 • I övrigt, gör som då du ansöker om dagpenning.

Om permitteringar

Med permittering avses en situation där arbetsgivaren tillfälligt befriar arbetstagaren helt eller delvis från arbetsplikt, lönebetalningsskyldigheten upphör och anställningsförhållandet förblir giltigt. En permittering grundar sig på produktionsskäl eller ekonomiska orsaker. Även andra tillfälliga försämringar i möjligheten att erbjuda arbete kan vara orsaken till en permittering.

Personer i ett arbetsavtals- och tjänsteförhållande kan permitteras, verkställande direktörer kan inte permitteras. En arbetstagare i ett anställningsförhållande för viss tid kan permitteras endast om arbetstagaren vikarierar en person som kan permitteras. OBSERVERA! Tidsbestämd ändring på grund av coronapandemin: en arbetstagare på viss tid kan permitteras på samma villkor som en fast anställd. Arbetstagare i ett anställningsförhållande för viss tid kan permitteras.

En permitterad person anses vara arbetslös enligt utkomstskyddet; således gäller de flesta bestämmelserna för arbetslösa även permitterade. Följande undantag förekommer dock.

Permittering och arbetstidsgranskning

Jämkad dagpenning kan betalas ut om arbetstiden inte överstiger 80 % av arbetstiden för heltidsanställda arbetstagare. Arbetstidsgranskningen för en helt arbetslös utförs enligt de löner som betalats ut under jämkningsperioden, medan tillvägagångssättet är ett annat för permitterade.

Arbetstiden granskas per kalendervecka (mån-sön) för dem som har förkortad arbetsvecka eller arbetsdag.

 • Granskningen utförs enligt intjänandeprincipen då arbetsveckan är förkortad, utifrån de arbetstimmar som man samlat ihop under den ifrågavarande veckan.
 • Granskningen utförs enligt utbetalningsprincipen då arbetsdagen är förkortad, utifrån de arbetstimmar för vilka lön betalas ut under den ifrågavarande veckan.

Om olika slags permitteringar

Heltidspermittering

När det inte betalas lön (deltidsarbete eller kortjobb) under en kalendervecka betalas dagpenningen under permitteringstiden ut till fullt belopp, såsom till helt arbetslösa.

Exempel 1, inget jobb

 • Du permitteras från ett anställningsförhållande på heltid. Heltidspermitteringen (inget jobb alls) gäller tills vidare.
 • Din dagpenning fastställs utifrån lönen för de 26 kalenderveckor som föregick permitteringen. Dagpenningskalkylatorn.
 • Dagpenning betalas fem dagar i veckan till fullt belopp tills permitteringen har upphört.

Exempel 2, arbete för en annan arbetsgivare än den som permitterade

 • Du permitteras från ett anställningsförhållande på heltid. Heltidspermitteringen (inget jobb alls) gäller tills vidare.
 • Du tar emot ett deltidsarbete (20h / vecka) hos en annan arbetsgivare.
 • Din dagpenning fastställs utifrån lönen för de 26 kalenderveckor som föregick permitteringen. Dagpenningskalkylatorn.
 • Arbetstiden granskas per kalendermånad.
 • Då arbetstiden under en kalendermånad utgör mindre än 80 % av den maximala arbetstiden för heltidsarbetande inom branschen, har du rätt till jämkad dagpenning.
 • Dagpenning betalas ut per kalendermånad och jämkas med de löner du fått för deltidsarbetet.
 • Hälften av lönen som överstiger skyddsdelen (300 € OBS! Temporärt ändrad till 500 € på grund av coronapandemin för ansökningsperioder som börjar fram till 31.10.2020) minskar din dagpenning.

Förkortad arbetsvecka

När permitteringen från heltidsarbete utförs genom att arbetsveckan förkortas med en eller flera hela arbetsdagar, betalas dagpenningen ut till fullt belopp för permitteringsdagarna. Ingen rätt till förmånerna föreligger under arbetsdagar.

Exempel

 • Du permitteras från ett anställningsförhållande på heltid. Permitteringen gäller måndagar och onsdagar och gäller tills vidare.
 • Din dagpenning fastställs utifrån lönen för de 26 kalenderveckor som föregick permitteringen. Dagpenningskalkylatorn.
 • Då arbetstiden under en kalendermånad utgör mindre än 80 % av den maximala arbetstiden för heltidsarbetande inom branschen, har du rätt till jämkad dagpenning.
 • Dagpenningen betalas ut i sin helhet för permitteringsdagarna. Dagpenningen betalas inte ut för arbetsdagar.
 • Om du har andra inkomster, såsom företagsinkomster i bisyssla
  • betalas jämkad dagpenning ut för hela jämkningsperioden (även arbetsdagar)
  • vid jämkningen beaktas utöver företagsinkomsterna de löner som intjänats av det permitterande företaget under jämkningsperioden.
 • Dagpenning betalas ut tills permitteringen upphör.

Förkortad arbetsdag

När permitteringen från heltidsarbete utförs så att arbetstiden förkortas under minst en arbetsdag, ska dagpenningen jämkas. Då kan de erhållna inkomsterna beaktas i dagpenningen. Din arbetstid granskas per kalendervecka enligt utbetalningsprincipen.

Exempel

 • Du permitteras från ett anställningsförhållande på heltid. Permitteringen gäller måndagar, onsdagar och torsdagar, då arbetsdagen är 3 timmar lång istället för de normala 7,5 timmarna. Arbetet är normalt de övriga dagarna. Permitteringen gäller tills vidare.
 • Din dagpenning fastställs utifrån lönen för de 26 kalenderveckor som föregick permitteringen. Dagpenningskalkylatorn.
 • Dagpenningen betalas ut för fem dagar per vecka under permitteringsveckorna, med beaktande av de arbetsinkomster som betalats ut under utbetalningsperioden.
 • Din arbetstid granskas per kalendervecka och enligt utbetalningsprincipen, varvid sådana veckor som innehåller lön på över 80 % av den maximala arbetstiden per vecka (t.ex. 38,25 timmar) förkastas. Jämkad dagpenning betalas ut för de veckor som lönen är mindre än 80 % av den maximala arbetstiden.
  • Exempel: du arbetar 10 timmar den första veckan, den andra veckan 0 timmar, den tredje 20 timmar och den fjärde 35 timmar. Lönen för 130 timmar från den föregående månaden betalas ut den andra veckan. Dagpenning betalas inte ut för den andra veckan för att arbetstiden överskrids, men nog för de övriga veckorna, eftersom ingen lön betalats ut under dem. Dagpenningen betalas jämkad.
 • Arbetsveckor med minst 18 timmars arbete ackumulerar arbetsvillkoret, och då fastställs din dagpenning på nytt när 26 kalenderveckor som uppfyller arbetsvillkoret har samlats in.
 • Dagpenning betalas ut tills permitteringen upphör.

Blandad permittering

När det under samma kalendervecka finns både helt permitterade dagar och dagar med förkortad arbetstid betalas dagpenningen ut som jämkad. I sådana fall beaktas inkomsterna enligt intjänande- eller utbetalningsprincipen beroende på om permitteringen har börjat på en förkortad arbetsdag eller en förkortad vecka.

Exempel

 • Du permitteras från ett anställningsförhållande på heltid. Permitteringen gäller tills vidare.
 • Permitteringen gäller måndag och onsdag (förkortad arbetsvecka) till en början och är blandad därefter (fulla arbetsdagar/förkortade arbetsdagar/fulla permitteringsdagar).
 • Din dagpenning fastställs utifrån lönen för de 26 kalenderveckor som föregick permitteringen. Dagpenningskalkylatorn.
 • Dagpenningen betalas i början ut till fullt belopp för permitteringsdagarna och inte alls för arbetsdagarna.
 • Efter att permitteringen ändrats till s.k. blandad permittering, betalas dagpenningen ut som jämkad för fem dagar. Jämkningen beaktar löner som intjänats under kalendermånaden.
 • Arbetstiden granskas per kalendervecka och enligt intjänandeprincipen
 • Arbetsveckor med minst 18 timmars arbete ackumulerar arbetsvillkoret, och då fastställs din dagpenning på nytt när 26 kalenderveckor som uppfyller arbetsvillkoret har samlats in.