Läkarnas arbetslöshetskassa - Etusivu

Inkomster medan du tar emot en förmån

Jämkad arbetslöshetsdagpenning betalas ut till en arbetssökande som uppfyller de övriga villkoren, och

 • som arbetar deltid,
 • vars arbetstid har minskats per dag eller vecka genom permittering,
 • som har tagit emot ett högst två veckor långt heltidsjobb eller
 • som har inkomster från företagsverksamhet eller eget arbete i bisyssla.

Deltidsarbete

 • Arbetstiden får inte överstiga 80 % av den maximala arbetstiden för en heltidsarbetande arbetstagare inom sektorn.
 • 50 % av den inkomst som betalats ut under en kalendermånad och som överstiger skyddsdelen på 300 € dras av från arbetslöshetsdagpenningen.
  OBSERVERA! Tidsbestämd ändring på grund av coronapandemin: Skyddsdelen är 500 € för ansökningsperioder som börjar 1.6.2020–31.10.2020.
  • Inkomster och arbetstid (inklusive lönetillägg, arvoden för åtgärder och utlåtanden, semesterersättningar och -pengar) fördelas på den period under vilken lönerna betalas.
  • Den jämkade dagpenningen och inkomsten som samordnas kan utgöra högst 100 % av den lön som ligger till grund för dagpenningen.
  • Då dagpenningen betalas ut för en kortare tid än en månad (t.ex. när arbetslösheten börjar eller slutar mitt under en kalendermånad), bestäms dagpenningen utifrån den beräknade arbetsinkomsten (s.k. särskild jämkningsperiod).
   OBSERVERA! Tidsbestämd ändring på grund av coronapandemin: den särskilda jämkningsperioden tillämpas inte, utan inkomsterna inverkar som sådana på jämkningen.

Exempel 1, mycket deltidsarbete

 • Den maximala arbetstiden för heltidsarbete är 7,65 timmar per dag och 38,25 timmar per vecka.
 • Den maximala arbetstiden för en månad är (7,65h * 21,5 dagar) 164,48 timmar.
 • Lön för 135 timmar betalas ut för deltidsarbetet under månaden i fråga, dvs. (135h/172,5h) 82 % av den maximala arbetstiden.
 • Eftersom arbetstiden överstiger 80 % av den maximala arbetstiden inom sektorn, uteblir rätten till dagpenning.

Exempel 2, deltidsarbete i viss mån

 • Den maximala arbetstiden för ett heltidsarbete är 8 timmar per dag och 40 timmar per vecka.
 • Den maximala arbetstiden för en månad är (8h * 21,5 dagar) 172 timmar.
 • Deltidsarbetet omfattar 100 timmar under månaden i fråga.
 • Lönerna från föregående månad betalas ut under månaden i fråga (inklusive semesterersättning för föregående år), som tillsammans med tilläggen blir 3000 € (för 150 timmar).
 • Eftersom arbetstiden understiger 80 % av den maximala arbetstiden inom sektorn, kvarstår rätten till dagpenning.
 • Den lön som ligger till grund för dagpenningen är 4000 €, vilket ger en full dagpenning på 91,36 € / dag.
 • Hälften av de löner som överstiger skyddsdelen minskar dagpenningens belopp (300 €, OBS! Tidsbestämd ändring på grund av coronapandemin: 500 €) [(3000 € – 500 €) * 50 %] = 1 250 €
 • Avdraget per dag räknas ut genom att beloppet delas med 21,5 dagar, d.v.s. 11,63 e/dag.
 • Det som betalas ut under t.ex. 23 dagar blir (23 dagar* 91,36 € – 1 337,22 €) 764,06 €

Exempel 3, Ett deltidsarbete är sporadiskt och lönerna betalas ut efter att arbetslösheten har börjat, inga arbetstimmar under ansökningsmånaden

 • Den maximala arbetstiden för heltidsarbete är 7,65 timmar per dag och 38,25 timmar per vecka.
 • Den maximala arbetstiden för en månad är (7,65h * 21,5 dagar) 164,48 timmar.
 • Inget deltidsarbetet utförs under månaden i fråga.
 • Lönerna för föregående månad betalas ut under månaden i fråga, vilket inklusive tillägg blir sammanlagt 3000 € (för 130 timmar).
 • Eftersom arbetstiden understiger 80 % av den maximala arbetstiden inom sektorn, kvarstår rätten till dagpenning.
 • Den lön som ligger till grund för dagpenningen är 4000 €, vilket ger en full dagpenning på 91,36 € / dag.
 • Full dagpenning betalas ut till exempel under 23 dagar 91,36 € * 23 dagar = 2101,28 €

Permittering

När permitteringen utförs genom att förkorta arbetsveckan med en eller flera hela arbetsdagar:

 • Betalas dagpenningen ut i sin helhet för permitteringsdagarna
 • Arbetsdagarna omfattas inte av rätten till förmånerna
 • Arbetstiden under de aktuella veckorna får inte överstiga 80 % av den maximala arbetstiden för en heltidsarbetande arbetstagare inom sektorn.

När permitteringen utförs genom att förkorta den dagliga arbetstiden:

 • Betalas dagpenningen ut som jämkad, utgående från de betalda arbetstimmarna för veckan i fråga
 • Arbetstiden under veckan i fråga får inte överstiga 80 % av den maximala arbetstiden för en heltidsarbetande arbetstagare inom sektorn.

När permitteringen utförs som blandad, med hela permitteringsdagar och dagar med förkortad arbetstid under samma kalendervecka:

 • Dagpenningen betalas ut som jämkad, utgående från inkomsterna enligt intjänandeprincipen eller utbetalningsprincipen beroende på om permitteringen har börjat med en förkortad arbetsdag eller -vecka
 • Arbetstiden under veckan i fråga får inte överstiga 80 % av den maximala arbetstiden för en heltidsarbetande arbetstagare inom sektorn.

Läs mer och se exempel på permitteringar här

Inkomster från företagsverksamhet

Om du bedriver företagsverksamhet kan du ha rätt till jämkad dagpenning, om

 • din företagsverksamhet sysselsätter dig på heltid i högst 2 veckor, eller
 • du har inkomster från företagsverksamhet eller eget arbete i bisyssla (all företagsverksamhet måste rapporteras till arbets- och näringsbyrån) eller
 • du inledde din företagsverksamhet som arbetslös 1.1.2018 eller senare. Då kan du få jämkad inkomstrelaterad dagpenning som företagare i huvudsyssla under de fyra första månaderna efter att verksamheten inleddes.

Inkomster från företagsverksamhet, jordbruk eller skogsbruk i bisyssla jämkas vanligen på basis av den senast fastställda beskattningen. Inkomster från begynnande arbete som företagare/yrkesutövare kan meddelas till kassan varje kalendermånad med arbetslöshetskassans blankett. Kapitalinkomster från företagsverksamhet jämkas inte då dagpenningen betalas ut.

Exempel på jämkning av inkomst från företagsverksamhet

 • Den lön som ligger till grund för dagpenningen är 4000 €, vilket ger en full dagpenning på 91,36 € / dag.
 • Den sökande har inget arbete under ansökningsperioden på en månad, som har 23 arbetsdagar.
 • Enligt det senaste bekräftade skattebeslutet (som färdigställdes i september–oktober) har förvärvsinkomsten från näringsverksamhet under det föregående beskattningsåret varit 12 000 €.
 • Företagsinkomsten jämkas per månad så att man från början av november till slutet av oktober följande år beaktar 1/12 av inkomsten, dvs. 1 000 € / månad.
 • Avdraget per dag räknas ut genom att beloppet delas med 21,5 dagar, d.v.s. 11,63 e/dag.
 • Den jämkade dagpenningen som betalas ut blir 91,36 € * 23 dagar – 267,49 € = 1 833,79 €