Läkarnas arbetslöshetskassa - Etusivu

Villkor för att få en förmån

Medlemskapsvillkor

Innan arbetslösheten börjar måste man ha varit medlem i arbetslöshetskassan i minst 26 veckor.
OBSERVERA! Tidsbestämd ändring på grund av coronapandemin:
minst 13 veckor räcker (se undantaget som gäller arbetsvillkoret nedan). Om du ansluter dig till Läkarnas arbetslöshetskassa inom 1 månad efter ditt utträde från en annan arbetslöshetskassa, räknas den ackumulerade medlemstiden i den föregående kassan dig till godo.

Arbetsvillkor

Du måste ha arbetat i minst 26 veckor före arbetslösheten (arbetsvillkor).
OBSERVERA! Tidsbestämd ändring på grund av coronapandemin: Om du inte uppfyller det normala arbetsvillkoret på 26 kalenderveckor, kan du få inkomstrelaterad dagpenning på basis av ett 13 kalenderveckors arbetsvillkor. Det förutsätter att minst en kalendervecka som uppfyller arbetsvillkoret infaller efter 1.3.2020 och att den första ersättningsdagen infaller senast 31.12.2020.

Arbetsvillkoret ackumuleras om

 • arbetet omfattar minst 18 timmar per kalendervecka (med undantag för undervisningsarbete).
 • arbetet utfördes under de 28 närmaste månaderna som föregick arbetslösheten.
 • arbetet omfattas av en försäkring, dvs. att förskottsinnehållning, socialskyddsavgifter, pensionsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier har verkställts på lönen
 • lönen följer kollektivavtalet eller, om branschen saknar kollektivavtal, lönen är minst 1 252 euro per månad (år 2021).

Arbetsvillkoret kan ackumuleras av flera arbeten samtidigt. Det kan också ackumuleras periodvis. Den tid för vilken lön har betalts ingår i arbetsvillkoret, även om det inte funnits någon arbetsskyldighet, såsom semester, betald sjukledighet och uppsägningstid.

Granskningsperioden kan förlängas om du på grund av sjukdom, institutionsvård, värnplikt, studier, vård av barn under 3 år eller av någon annan jämförbar godtagbar orsak är förhindrad att vara tillgänglig på arbetsmarknaden. Förlängningen får inte överstiga sju år.

Observera att:

 • om du har varit frånvarande från arbetsmarknaden utan godtagbar orsak i mer än sex månader eller som företagare i mer än 18 månader, måste du uppfylla arbetsvillkoret på nytt innan dagpenningen kan betalas ut.
 • arbete som företagare eller yrkesutövare inte ackumulerar arbetsvillkoret i Läkarnas arbetslöshetskassa
 • du vid 65–68 års ålder kan du få inkomstrelaterad dagpenning om du har permitterats eller ditt arbete är förhindrat på grund av andra arbetstagares stridsåtgärder.

Uppfyllande av arbetsvillkoret på nytt

Då arbetsvillkoret uppfylls på nytt, fastställs din dagpenning på nytt och den maximala utbetalningstiden börjar löpa om från början. Dagpenningen räknas om högst en gång om året. Dagpenningen räknas inte om, om utbetalningen av den på nytt fastställda dagpenningen börjar inom ett år från att den föregående maximitiden började och om dagpenningen beräknades i början av den föregående maximitiden.

Om det nya arbetsvillkoret uppfylls före utgången av den föregående maximala utbetalningstiden, är dagpenningen minst 80 % av den tidigare utbetalda dagpenningen.

För löntagare som har uppfyllt arbetsvillkoret i garanterat arbete eller som fyllt 58 år och som tidigare har fått dagpenning räknas dagpenningen om endast om den är högre än den tidigare dagpenningen.

Dagpenningen räknas inte om, om det nya arbetsvillkoret uppfylls medan frivilliga studier eller arbetskraftsutbildning pågår. Då räknas den om efter att studierna eller utbildningen har avslutats.

Övriga villkor

Självrisktid

 • Dagpenning betalas ut efter självrisktiden.
 • Självrisktiden är en tid som motsvarar fem helt arbetslösa arbetsdagar och som ska ha fullgjorts under åtta på varandra följande kalenderveckor.
 • Självrisktiden tillämpas varje gång som den maximala utbetalningstiden (300, 400 eller 500 dagar) börjar om från början. Dock inte oftare än en gång om året.
 • Sådana dagar som du inte har rätt till arbetslöshetsdagpenning ingår inte i självrisktiden (t.ex. dagar då arbetssökningen inte är i kraft och karenstid).

Exempel 1 Helt arbetslös

 • Heltidsarbetet upphör på fredag och du anmäler dig som arbetslös arbetssökande samma dag.
 • Självrisktiden uppfylls nästa vecka mån–fre (5 dagar)
 • Dagpenningen betalas ut från och med måndag efter den veckan som självrisktiden uppfylldes.

Exempel 2 I deltidsarbete

 • Heltidsarbetet upphör på fredag och du anmäler dig som arbetslös arbetssökande samma dag.
 • Du arbetar deltid 4 timmar om dagen; den maximala arbetstiden för jobbet är 40 timmar i veckan/8 timmar om dagen
 • Självrisktiden samlas in under de följande två veckorna mån–fre (10 dagar, som samlar in självrisktid 4 timmar / dag * 10 dagar = 40 timmar = 5 dagar)
 • Dagpenningen betalas ut från och med måndag efter den veckan som självrisktiden uppfylldes.

Exempel 3 Permitterad med förkortad arbetsvecka.

 • Du permitteras på onsdag och anmäler dig som arbetslös arbetssökande samma dag.
 • Permitteringen gäller onsdagar och måndagar
 • Självrisktiden börjar samlas in då permitteringen börjar på onsdag och fortsätter samlas in de följande två veckorna på måndag och onsdag (1 dag + 2 dagar + 2 dagar = 5 dagar).
 • Dagpenningen betalas ut från och med måndag efter att självrisktiden har uppfyllts.

Ekonomisk förmån

Ekonomiska förmåner i anslutning till att ett anställningsförhållande upphör (t.ex. avgångsvederlag, s.k. paraplyavtal, stödpaket) periodiseras från och med anställningens upphörande på basis av lönen från anställningsförhållandet och förhindrar att dagpenning betalas ut för periodiseringstiden. I praktiken hindrar till exempel en engångsersättning som motsvarar 6 månaders lön att dagpenning betalas ut för cirka 6 månader från den dag som anställningsförhållandet upphörde.

Ålder

Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas ut till personer i åldern 17–65 år (fram till slutet av den kalendermånad som du fyller 65 år). Du kan få dagpenning när du har fyllt 65 år, om din arbetslöshet beror på permittering, väderhinder eller andra arbetstagares stridsåtgärder.