Läkarnas arbetslöshetskassa - Etusivu

Sökande om ändring

Du kan söka ändring till arbetslöshetskassas beslut om du är missnöjd med. Det går inte att söka ändring till arbets- och näringsbyråns arbetskraftspolitiska utlåtande, utan sökande om ändring ska i det fallet riktas mot kassans beslut som grundar sig på utlåtandet.

Besluten har alltid skriftliga instruktioner om hur du söker om ändring.

Besvär över kassans beslut anförs hos besvärsnämnden för social trygghet. Ändring i besvärsnämndens beslut får sökas hos försäkringsdomstolen.

Ändringsansökan lämnas in till arbetslöshetskassan. Din ansökan ska finnas hos arbetslöshetskassan senast den 30:e dagen efter att du har tagit del av beslutet. Du anses ha tagit del av beslutet 7 dagar efter att beslutet har skickats per post till den adress som du uppgett.

Uppge detta då du söker om ändring:

  • numret på det beslut som du söker ändring för
  • specificera vad i beslutet det är som ska omprövas
  • vilka ändringar du yrkar på
  • grunderna för sökande om ändring
  • ditt namn, hemkommun, postadress och telefonnummer
  • fullmakt och kontaktuppgifter till ombudet om någon annan sköter ärendet för dig

Bifoga beslutet du söker ändring till eller en kopia av det, de handlingar som du åberopar samt en eventuell fullmakt för ombudet.

Om beslutet som är föremål för din ändringsansökan grundar sig på arbets- och näringsbyråns utlåtande som binder arbetslöshetskassan, skickar arbetslöshetskassan handlingarna till arbets- och näringsbyrån och ber byrån om ett utlåtande i ärendet. Om arbets- och näringsbyrån inte ändrar sitt utlåtande lämnar kassan ändringsansökan och dess bilagor till besvärsnämnden för social trygghet. Samtidigt får du arbets- och näringsbyråns utlåtande och kassans bemötande till din kännedom, vartill du kan yttra dig i saken till nämnden. Om arbets- och näringsbyrån ändrar sitt utlåtande, rättar kassan sitt beslut i enlighet med utlåtandet.

Om det är fråga om ett beslut av kassan som inte baserar sig på ett utlåtande från arbets- och näringsbyrån kan kassan, om den upptäcker ett fel, rätta beslutet i enlighet med ändringsansökan utan att skicka det vidare till besvärsnämnden för social trygghet.