Läkarnas arbetslöshetskassa - Etusivu

Dagpenningens storlek och varaktighet

Dagpenningens storlek

Du kan uppskatta storleken på din dagpenning med dagpenningskalkylatorn från Arbetslöshetskassornas samorganisation TYJ.

Dagpenningen beräknas utifrån löneinkomsten under de 26 eller 34 veckor som föregår arbetslösheten (läs mer om arbetsvillkoren här).
OBSERVERA! Tidsbestämd ändring på grund av coronapandemin: Om du inte uppfyller det normala arbetsvillkoret på 26 kalenderveckor, kan du få inkomstrelaterad dagpenning på basis av ett 13 kalenderveckors arbetsvillkor. Det förutsätter att minst en kalendervecka som uppfyller arbetsvillkoret infaller efter 1.3.2020 och att den första ersättningsdagen infaller senast 31.12.2020.

 • Tidigare löner används vid beräkningen om perioden omfattar alterneringsledighet, partiell vårdledighet, delinvalidpension, deltidspension eller tidsbestämd lönesänkning.

Arbetspensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringsavgift samt sjukförsäkringens dagpenningspremie (ArPL-avgift) för arbetstagare dras av som en 4,34 % andel från den stabiliserade lönen (år 2021).

Den daglön som ligger till grund för dagpenningen fås genom att arbetsinkomsten divideras med antalet beräknade arbetsdagar så att fem arbetsdagar beaktas för varje kalendervecka som räknas in i arbetsvillkoret.

Den inkomstrelaterade dagpenningen består av en grunddel (33,78 euro/dag år 2021) och en förtjänstdel.

 • Förtjänstdelen är 45 % av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen.
 • Förtjänstdelen 20 % av skillnaden för inkomster som överstiger 3 209,03 euro (år 2021)
 • Barnförhöjningen betalas ut för barn som är under 18 år och står under vårdnad: år 2021 5,30 euro/dag för ett barn, sammanlagt 7,78 euro/dag för två och sammanlagt 10,03 euro/dag för tre eller fler.
 • Dagpenningen och barnförhöjningen kan uppgå till högst 90 % av den lön som ligger till grund för dagpenningen.

Förtjänstdelen betalas förhöjd till en arbetssökande som deltar i sysselsättningsfrämjande service som man kommit överens om med arbets- och näringsbyrån.

 • Den förhöjda förtjänstdelen är 55 % av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen (år 2021) och 25 % av skillnaden för inkomster som överstiger 3 209,03 euro .
 • Barnförhöjningar tillkommer till den förhöjda dagpenningen på samma sätt som till normal dagpenning.
 • Dessutom kan en utgiftsersättning på 9 euro eller 18 euro per dag betalas ut medan den sysselsättningsfrämjande servicen pågår.

Exempel, storlek på dagpenning, ett heltidsarbete

Exemplet innehåller inga av de undantag som föreskrivits på grund av coronapandemin.

Månadslön inklusive tillägg 3750 € / månad. Inga barn.

Den stabiliserade löneinkomsten för sex månader (26 kalenderveckor, 130 dagar (mån-fre)) är 22 500 € (6*3750 €) .

ArPL (4,34 % 2021) 976,50 euro dras av från beloppet. 21 523,50 € återstår efter avdraget. Det här beloppet divideras med antalet dagar under intjäningsperioden (130 dagar) och multipliceras med det genomsnittliga antalet vardagar (21,5) i en månad (21 523,50 € / 130 dagar * 21,5 dagar), vilket ger den månadslön som ligger till grund för dagpenningen 3 559,76 €/mån.

Din dagpenning beräknas med följande formel:

 • Grunddel 33,78 € / dygn
 • Förtjänstdel fram till gränsvärdet 45 % * [ (3 209,03 €/21,5 dagar) – 33,78 €] = 51,97 €
 • Förtjänstdel som överstiger gränsvärdet 20 % * [(3 559,76 € – 3 €) / 21,209,03 dagar) = 3,26 €
 • Dagpenningens storlek sammanlagt 89,01 €/ dag

Exempel, storlek på dagpenning, två deltidsarbeten

Exemplet innehåller inga av de undantag som föreskrivits på grund av coronapandemin.

Jobb A) Månadslön inklusive tillägg 1250 € / månad, arbetstid 10 timmar per vecka

Jobb B) Avlöning per timme, 20 € / timme. Arbetstiden är 5–35 timmar per vecka.

Inga barn.

De sex månaderna (26 kalenderveckor, 130 dagar (mån-fre)) innehåller 20 sådana kalenderveckor som haft minst 18 timmar arbete. Inkomsten för dessa veckor är sammanlagt 18 500 €. Alla de löner som har tjänats in under dessa veckor har räknats med (arbete under dessa veckor: 18–46 timmar per vecka). Arbetsvillkoret uppfylls emellertid inte. Sådana arbetsveckor före sexmånadersperioden som har minst 18 timmars arbete läggs till i granskningsperioden, vilket ger ytterligare sex veckor. Lönen inklusive tillägg för dessa veckor är 5.500 €. Den stabiliserade inkomsten är därmed sammanlagt (18 500 € + 5 500 €) 24 000 €.

ArPL (4,34 % 2021) 1 041,60 euro dras av från beloppet. 22 958,40 € återstår efter avdraget. Det här beloppet divideras med antalet dagar under intjäningsperioden (130 dagar) och multipliceras med det genomsnittliga antalet vardagar (21,5) i en månad (22 958,40 € / 130 dagar * 21,5 dagar), vilket ger den månadslön som ligger till grund för dagpenningen 3 796,90 €/mån.

Din dagpenning beräknas med följande formel:

 • Grunddel 33,78 € / dygn
 • Förtjänstdel fram till gränsvärdet 45 % * [ (3 209,10 €/21,5 dagar) – 33,78 €] = 51,97 €
 • Förtjänstdel som överstiger gränsvärdet 20 % * [(3 796,90 € – 3 209,10 €) / 21,5 dagar) = 5,47 €
 • Dagpenningens storlek sammanlagt 91,22 €/ dag

Exempel, belopp för dagpenning, delinvalidpension

Exemplet innehåller inga av de undantag som föreskrivits på grund av coronapandemin.

Normal månadslön med tillägg 3750 € / månad, delinvalidpension de senaste två åren, vilket ger en lön på 1875 € / månad. Inga barn.

Eftersom de senaste 26 kalenderveckorna som normalt tas med i beräkningen innefattar delinvalidpension, förlängs granskningsperioden, varefter dagpenningen fastställs utifrån den tid som föregår pensionen. Den stabiliserade löneinkomsten för sex månader (26 kalenderveckor, 130 dagar (mån-fre)) är 22 500 € (6*3750 €) .

ArPL (4,34 % 2021) 976,50 euro dras av från beloppet. 21 523,50 € återstår efter avdraget. Det här beloppet divideras med antalet dagar under intjäningsperioden (130 dagar) och multipliceras med det genomsnittliga antalet vardagar (21,5) i en månad (21 523,50 € / 130 dagar * 21,5 dagar), vilket ger den månadslön som ligger till grund för dagpenningen 3 559,76 €/mån.

Din dagpenning beräknas med följande formel:

 • Grunddel 33,78 € / dygn
 • Förtjänstdel fram till gränsvärdet 45 % * [ (3 209,10 €/21,5 dagar) – 33,66 €] = 51,97 €
 • Förtjänstdel som överstiger gränsvärdet 20 % * [(3 559,76 € – 3 209,10 €) / 21,5 dagar) = 3,26 €
 • Dagpenningens storlek sammanlagt 89,01 €/ dag

Om man skulle (t.ex. på grund av en längre pension utan avbrott) ta med mer än tre år gamla löner i beräkningen, skulle dessa justeras med en indexförhöjning då dagpenningen fastställs.

Dagpenningens varaktighet

Inkomstrelaterad dagpenning betalas sammanlagt ut i högst 400 dagar. Om din arbetshistoria understiger 3 år, betalas inkomstrelaterad dagpenning ut i högst 300 dagar. Den maximala utbetalningstiden är 500 dagar för sökande som uppfyller arbetsvillkoret efter att ha fyllt 58 år och som har arbetat minst 5 år under de senaste 20 åren.

 • Maximitiden ackumuleras proportionellt om du får jämkad dagpenning, varvid dagpenningens storlek inverkar på antalet dagar i kalkylatorn så att de blir färre än dagarna i den period som ska betalas ut.
 • OBSERVERA! Tidsbestämd ändring på grund av coronapandemin: Den maximala utbetalningstiden på 300–500 dagar för inkomstrelaterad dagpenning löper inte före 31.12.2020, för
  • personer vars permittering började 16.3 eller senare
  • övriga arbetslösa personer, om arbetslösheten började 1.7 eller senare

Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas ut efter att den maximala betalningstiden löpt ut upp till 65 års ålder, med s.k. tilläggsdagar

 • Om en arbetssökande som är född 1955–1956 fyller 60 år innan maximitiden har löpt ut, eller
 • Om en arbetssökande som är född 1957-1960 fyller 61 år innan maximitiden har löpt ut eller
 • Om en arbetsskökande som är född 1961 eller senare fyller 62 år innan maximitiden har löpt ut.
 • Den inkomstrelaterade dagpenningen betalas ut som förhöjd för tilläggsdagarna, om den arbetssökande har arbetat i minst 5 år under de senaste 20 åren.
 • Den som är född 1950–1957 kan välja att gå i ålderspension från tilläggsdagarna utan förtidsminskning vid 62 års ålder.
 • Din arbetshistoria måste vara minst 5 år för de senaste 20 åren för att du ska ha rätt till tilläggsdagarna.
 • Ansök normalt om dagpenning för att få tilläggsdagar.
 • Maximitidsräknaren nollställs inte under tilläggsdagarna.
 • Dagpenningen fastställs inte på nytt under tilläggsdagarna.

Maximitiden börjar om från början, innan den har löpt ut, när arbetsvillkoret för 26 veckor uppfylls. Dagpenningens nivå fastställs på nytt om det har gått mer än ett år sedan den senast räknades om. Då blir dagpenningen minst 80 % av den tidigare dagpenningen.

Efter att maximitiden gått ut, fastställs dagpenningen på nytt när du åter uppfyller arbetsvillkoret. De veckor som uppfyller arbetsvillkoret visas i ditt indragningsbeslut för den utgångna maximitiden.

När den maximala utbetalningstiden löper ut

Du får ett beslut om att arbetslöshetsförmånen upphör när den maximala utbetalningstiden löpt ut. Om arbetslösheten fortsätter kan du få arbetsmarknadsstöd från FPA.