Läkarnas arbetslöshetskassa - Etusivu

Sociala förmåner

Sociala förmåner och pensioner som erhållits under arbetslösheten kan påverka utbetalningen av dagpenning. Förmånen uppges i ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. Kassan beaktar förmånens inverkan då dagpenningen betalas ut.

Hemvårdsstöd

Hemvårdsstöd för barn dras av från dagpenningen, om det betalas till den sökande eller den sökandes make/maka.

Det stöd som maken/makan får dras dock inte av från den sökandes dagpenning, om:

 • maken är också arbetslös,
 • personen får moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning utöver hemvårdsstödet eller
 • om maken/makan vårdar barnet hemma och maken/makan därför inte har rätt till arbetslöshetsförmåner.

Om barnet regelbundet vårdas utanför hemmet under en del av tiden, eller om maken/makan studerar, är företagare eller arbetar på deltid, dras hemvårdsstödet av från den inkomstrelaterade dagpenningen.

Övriga sociala förmåner och pensioner

Sociala förmåner har ingen inverkan på dagpenningen; de varken minskar dess storlek eller hindrar att den betalas ut i sin helhet.

Följande pensioner och förmåner har ingen inverkan på inkomstrelaterad dagpenning:

 • familjepensioner
 • vårdbidrag enligt folkpensionslagen
 • menersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring
 • livränta och tilläggsränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst
 • handikappbidrag
 • bostadsbidrag
 • barnbidrag
 • utkomststöd (FPA kan emellertid ta ut den inkomstrelaterade dagpenningen för den tid som utkomststöd har betalats ut i förskott mot framtida dagpenning, varvid stödet kvittas med dagpenningen som kassan betalat ut)
 • militärunderstöd samt ersättningar för särskilda kostnader enligt lagen om olycksfallsförsäkring och lagen om skada, ådragen i militärtjänst
 • stöd för närståendevård eller arvode för familjevård som kommunen betalar ut
 • extra krigspensioner
 • moderskapsunderstöd
 • adoptionsbidrag
 • partiell förtida ålderspension.

Följande lagstadgade förmåner och pensioner hindrar dig från att få inkomstrelaterad dagpenning:

 • sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen (sjukdagpenningen är en primär förmån i förhållande till arbetslöshetsdagpenningen)
 • förtida ålderspension
 • individuell förtidspension
 • ålderspension
 • arbetslöshetspension
 • förmån som beviljats på grund av full arbetsoförmåga
 • moderskapspenning, faderskapspenning, föräldrapenning
 • specialvårdspenning
 • rehabiliteringspenning och ersättning för inkomstbortfall på basis av olycksfalls- eller trafikförsäkringen eller bestämmelserna om rehabilitering i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
 • avträdelsestöd för lantbruksföretagare.

Listorna är inte kompletta.

Övriga sociala förmåner och pensioner, såsom deltidspension och delinvalidpension, dras till fullo av från den inkomstrelaterade dagpenningen.