Läkarnas arbetslöshetskassa - Etusivu

Återkrav

En förmån som betalats ut utan grund eller till ett för stort belopp återkrävs oberoende av orsaken till den överskjutande avgiften. Överbetalningen kan till exempel bero på lön som kommit till kännedom i efterhand, pension som beviljats retroaktivt, förmån eller utlåtande från arbets- och näringsbyrån eller fel som kassan har begått. Återkravet kan också skötas mellan kassan och den instans som beviljat den förmån eller pension som föranleder återkravet.

Avstående och lindring

Återkravet kan slopas helt eller delvis, om det anses skäligt och den ogrundade utbetalningen av förmånen inte har berott på svikligt förfarande från förmånstagarens eller dennes företrädares sida eller om det ogrundade beloppet som betalats ut är litet.

Avståendet görs på basis av ekonomiska och sociala förhållanden.

Ansökan om avstående ska innehålla en redogörelse över familjens ekonomiska och sociala förhållanden.

Hörande av en medlem

Innan återkravet verkställs ger arbetslöshetskassan dig möjlighet att lämna en egen utredning om grunden för återkravet och dess belopp.

Inverkan på beslut

Om överbetalningen beror på en ändring som skett efter att rätten till dagpenning började eller beslutet meddelades (t.ex. retroaktiv pension), ber arbetslöshetskassan dig om tillstånd att rätta ett felaktigt beslut. Om du inte samtycker till att felet rättas, begär arbetslöshetskassan att besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden undanröjer det felaktiga beslutet.

Eventuella sanktioner på grund av oegentligheter

Om du har underlåtit att lämna uppgifter om en omständighet som har inverkat på en förmån som erhållits utan grund eller som betalts ut till ett för stort belopp, bedömer arbetslöshetskassan om det är fråga om uppsåtlighet. Bedräglig anmälan eller döljande av en omständighet i anknytning till erhållande av dagpenningen kan leda till en anmärkning, varning eller uteslutning från medlemskap i kassan. I vissa fall måste kassan ta ärendet till polisen för undersökning.