Läkarnas arbetslöshetskassa - Etusivu

Anvisningar

Anmälan till arbets- och näringsbyrån (TE-byrån)

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån senast den första dagen som du är arbetslös eller permitterad. Det är enklast att sköta sin anmälan på nätet. Meddela arbets- och näringsbyrån att du är medlem i Läkarnas arbetslöshetskassa. Du betraktas som arbetslös arbetssökande från och med din anmälan, och tidigast från den här tidpunkten är det möjligt att betala ut förmåner till dig eller att din självrisktid börjar löpa. Eventuella studier, arbetsförhållanden och eventuell företagsverksamhet, samt förändringar i dessa ska anmälas till arbets- och näringsbyrån. Se till att din jobbsökning är giltig i enlighet med arbets- och näringsbyråns anvisningar.

Anmäl dig som arbetssökande även om du fick en engångsersättning när anställningsförhållandet upphörde. Även om du inte har rätt till en förmån på grund av engångsersättningen, avbryts din rätt till utkomstskydd om du håller dig utanför arbetsmarknaden i över 6 månader (t.ex. att du inte är arbetssökande).

Arbets- och näringsbyrån avger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till förmånen direkt till arbetslöshetskassan. Tidpunkten för utlåtandet beror på om arbets- och näringsbyrån till exempel måste undersöka orsaken till att anställningsförhållandet upphört, eller undersöka studierna eller företagsverksamheten.

Ansökan om dagpenning

Ansökan om dagpenning sker alltid retroaktivt, för en kalendermånad i taget. Skicka in din ansökan inom tre månader från den dag för viken du ansöker om dagpenning. Det är lätt att skicka in en ansökan via vår eTjänst. Logga in med dina bankkoder, mobil ID eller certifikatkort via Suomi.fi-identifieringen.

Du kan också skriva ut din ansökan om du vill och alternativt kan vi posta den till dig. Behandlingen av din ansökan påskyndas av att du har fyllt i den till alla delar.

Bifoga bilagorna till din ansökan då du skickar den. Vänta dock inte på att få bilagorna, utan lämna i så fall in din egentliga ansökan till kassan i alla fall, så att din ansökan blir anhängig.

Fortsättningsansökningarna lämnas in till kassan per kalendermånad. Ansök alltid om dagpenning i slutet av kalenderveckan om du är delvis permitterad.

Bilagor

Följ anvisningarna för hur ansökan ska fyllas i och lämna in bilagorna till kassan antingen när du skickar in din ansökan, eller så snart som möjligt efter att du har fått dem. Följande bilagor behövs:

 • Arbetsavtal, utnämningsbrev, tjänsteförordnande eller motsvarande (Obs! Om arbetstiden har ändrats från det som nämns i arbetsavtalet, ska den senaste arbetstiden anges i löneintyget.)
 • Uppsägningsmeddelande eller avtal om att ett anställningsförhållande upphör (gäller tillsvidareanställningar). Meddelande om permittering, om du har blivit permitterad.
 • Löneintyg av arbetsgivaren (mall för löneintyg, anvisningar för löneberäkning och FAQ för löneräknare)
  • för de löner som tjänats in under de 26 kalenderveckor som föregick arbetslösheten (mån–sön).
  • Specifikation över olika poster utöver grundlönen, och deras intjäningsperioder (t.ex. semesterpenning och semesterersättning, bonusar och andra extraordinära poster)
  • Om intjäningsperioden innefattar kalenderveckor med under 18 timmars arbete, ska lönen för dessa specificeras och löneintyget täcka en så lång tid att intjäningsperioden innefattar lönen för minst 26 kalenderveckor (mån-sön) som uppfyller arbetsvillkoret
  • OBSERVERA! Tidsbunden ändring i arbetsvillkoret till 31.12.2020 på grund av coronaepidemin, vilket även inverkar på tiden som löneintyget ska täcka: Om arbetsvillkoret på 26 kalenderveckor inte uppfylls räcker det med 13 kalenderveckor (mån–sön). Därmed ska du ha utfört minst en vecka sådant arbete som ackumulerar arbetsvillkoret efter 1.3.2020, och den första dagen som den inkomstrelaterade dagpenningen betalas ut för ska infalla senast 31.12.2020. Då är medlemsvillkoret 13 veckor. Även arbetsvillkoret för en icke-ägande familjemedlem till en företagare har sjunkit med hälften, från 52 kalenderveckor till 26 kalenderveckor.
  • Om du har varit på deltidspension, delinvalidpension, alterneringsledighet, partiell vårdledighet eller har fått deltidstillägg, behövs ett löneintyg för tiden före pensionen eller ledigheten.
  • En utredning eller till exempel ett förmånsbeslut krävs för eventuella oavlönade perioder som hänför sig till intjäningsperioden.
 • Eventuella arbetsavtal och löneberäkningar för alla löner som erhållits under ansökningsperioden.
 • Beskattningsbeslut från den senast fastställda beskattningen som gäller arbete som företagare eller yrkesutövare i bisyssla.
 • Beslut om pension eller förmån under arbetslösheten.
 • Det lönar sig att beställa ett ändringsskattekort för förmånen från MinSkatt. Skatteuppgifterna överförs till kassan inom två vardagar – välj Läkarnas arbetslöshetskassa som betalare. Om det inte finns något skattekort som har utfärdats för förmånen, innehålls skatten enligt skattekortet för lön, varvid skatte%en alltid är minst 25 %.