Läkarnas arbetslöshetskassa - Etusivu

Alterneringsledighet

Den som är i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande på heltid kan i enlighet med ett avtal med arbetsgivaren ta ut alterneringsledighet, för vilken arbetslöshetskassan kan betala ut alterneringsersättning.

Om att ta ut alterneringsledighet

Det är tillrådligt att utarbeta avtalet om alterneringsledighet utifrån en färdig avtalsmall.

Avtalet lämnas in till arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) innan alterneringsledigheten börjar.

Arbetsgivaren förbinder sig att anställa en person som är arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån under alterneringsledigheten (anställningen behöver inte gälla samma arbetsuppgifter som den alterneringslediga personen sköter). Vikariens arbetsavtal lämnas in till arbets- och näringsbyrån senast när alterneringsledigheten börjar.

För att kunna ta ut alterneringsledighet ska:

  • Arbetstagarens arbetsavtals- eller tjänsteförhållande till samma arbetsgivare ha varat minst 13 månader utan avbrott (frånvaro p.g.a. sjukdom och olycksfall jämställs med arbete). Denna period får inte omfatta mer än 30 dagars oavlönad frånvaro.
  • Arbetstagaren ska ha utfört arbete som berättigar till pension i minst 20 år. Av denna tid kan högst 5 år bestå av familjeledighet eller militärtjänst.
  • En arbetstagare som tidigare varit alterneringsledig ska ha minst fem års arbetshistoria innan den nya alterneringsledigheten börjar.

Åldersgräns och längd för alterneringsledighet

Alterneringsledigheten ska omfatta minst 100 och högst 180 kalenderdagar. Arbetsgivaren och den alterneringslediga måste avtala om att alterneringsledigheten upphör i förtid eller att den alterneringslediga tillfälligt återgår till arbetet. Alterneringsledigheten fortsätter att löpa medan arbetstagaren arbetar tillfälligt.

Den övre åldersgränsen för alterneringsledighet är knuten till pensionsåldern genom att 3 år tas bort från minimiåldern för ålderspension. Om pensionsåldern är 63 år, ska alterneringsledigheten börja senast den månad som du fyller 60 år. Den övre åldersgränsen gäller inte dem som är födda före 1957. Det är inte möjligt att gå i ålderspension direkt efter alterneringsledigheten.

Alterneringsersättning

Alterneringsersättningen beräknas utifrån löneinkomsten under de 52 veckor som föregår alterneringsledigheten. Alterneringsersättningen är 70% av den arbetslöshetsdagpenning som personen skulle ha rätt till om denna var arbetslös (utan barnförhöjning). Uppskatta dagpenningens storlek med dagpenningskalkylatorn.

Exempel på alterneringsersättningens storlek.

Exemplet innehåller inga av de undantag som föreskrivits på grund av coronapandemin.

Månadslön inklusive tillägg 3750 € / månad. Inga barn.

Den stabiliserade löneinkomsten för 52 veckor (mån–fre, 260 dagar) uppgår till 45 000 €.

ArPL (4,34 % 2020) 1 953 € dras av från beloppet. 43 047 € återstår efter avdraget. Det här beloppet divideras med antalet dagar under intjäningsperioden (260 dagar) och multipliceras med det genomsnittliga antalet vardagar (21,5) i en månad (43 047 € / 260 dagar * 21,5 dagar), vilket ger den månadslön som ligger till grund för dagpenningen 3 559,66 €/mån.

Alterneringsersättningen beräknas på samma sätt som inkomstrelaterad dagpenning, med följande formel:

  • Grunddel 33,78 € / dygn
  • Förtjänstdel fram till gränsvärdet 45% * [(3 209,03 € / 21,5 dagar) – 33,78 €] = 51,97 €
  • Förtjänstdel som överstiger gränsvärdet 20 % * [(3,559,66 € – 3 209,03 €) / 21,5 dagar) = 3,26 €
  • Dagpenningens storlek sammanlagt 89,01 €/dag
  • Alterneringsersättningen är 70 % av dagpenningen, dvs 62,31 € / dag

Ingen ersättning betalas ut för dagar för vilka arbetsgivaren betalar ut lön, alterneringsledigheten fortsätter dock att löpa även då.

Arbetsinkomst som under alterneringsledigheten betalas ut för deltidsarbete, högst två veckors heltidsarbete och arbete som företagare/yrkesutövare i bisyssla minskar alterneringsersättningen, även om arbetet har utförts innan alterneringsledigheten har börjat. Vid jämkning av alterneringsersättningen tillämpas inte den skyddsdel som används för inkomstrelaterad dagpenning. Däremot inverkar inte en semesterpenning som betalas ut under alterneringsledigheten av t.ex. den egna arbetsgivaren på alterneringsersättningens storlek.

Lagstadgade förmåner (t.ex. hemvårdsstöd för barn) som minskar och utgör ett hinder för utkomstskyddet inverkar på motsvarande sätt på alterneringsersättningen.

Ansökan om alterneringsersättning

Ansökan om alterneringsersättning måste lämnas in till arbetslöshetskassan inom tre månader efter att alterneringsledigheten började. Ersättningen betalas ut retroaktivt i fyra veckors perioder. Ändringar under alterneringsledigheten ska anmälas till kassan i tid för att undvika återkrav av förmånen.