Läkarnas arbetslöshetskassa - Etusivu

Kassans stadgar

KAPITEL I KASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE
1 § Kassans namn, hemort, verksamhetsområde och syfte

KAPITEL II MEDLEMSKAP
2 § Villkor för medlemskap
3 § Ansökan om medlemskap
4 § Inledande av medlemskap
5 § Medlemsavgift
6 § Befrielse från medlemsavgift
7 § Utträde ur kassan
8 § Anmärkning, varning och uteslutning ur kassan
9 § Återinträde i kassan

KAPITEL III KASSANS FÖRVALTNING
10 § Förvaltningsorgan
11 § Kassamöte
12 § Kassans ordinarie kassamöte
13 § Extra kassamöte
14 § Kassans styrelse
15 § Styrelsens verksamhet
16 § Styrelsens uppgifter
17 § Kassadirektörens uppgifter
18 § Tecknande av kassans namn
19 § Möteskallelser och meddelanden till medlemmarna
20 § Låntagning
21 § Bokslut
22 § Fonder
23 § Täckande av underskott

KAPITEL IV SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
24 § Kassans tillsyn
25 § Ändring av kassans stadgar
26 § Överlämnande av medel vid kassans upplösning
27 § Övriga tillämpliga bestämmelser

KAPITEL I

KASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE

1 §
Kassans namn, hemort, verksamhetsområde och syfte

Kassans namn är Läkarnas arbetslöshetskassa och dess hemort är Helsingfors stad.

Arbetslöshetskassans verksamhetsområde omfattar hela landet.

Kassan är en på grundval av ömsesidig ansvarighet verksam sammanslutning, vars syfte är att anordna utkomstskydd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och övriga förmåner som hör till kassans verksamhetsområde i enlighet med gällande lagstiftning.

Bestämmelser om ansökan om förmåner och utbetalning av de förmåner som kassan beviljar finns i lagen för respektive förmån.

KAPITEL II

MEDLEMSKAP

2 §
Villkor för medlemskap

Som medlem i arbetslöshetskassan godkänns en lönearbetare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för arbetslösa, som inte har fyllt 68 år och som arbetar som sådan utövare av läkar- eller tandläkaryrket som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården eller som arbetar i uppgifter som omfattas av lagen om utövning av veterinäryrket eller i därmed jämförbara uppgifter.

Som lönearbetare betraktas en sådan löntagare vars utkomst bör anses grunda sig på löneinkomst av arbete som utförs för någon annans räkning.

En medlem i kassan får inte samtidigt tillhöra en annan arbetslöshetskassa.

En arbetslös person får bli medlem i en arbetslöshetskassa enligt vad som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (grundförordningen) och den nordiska konventionen om social trygghet.

3 §
Ansökan om medlemskap

En ansökan om medlemskap i kassan ska tillställas arbetslöshetskassan. Medlemskapet i arbetslöshetskassan godkänns av styrelsen, kassadirektören eller en tjästeman i kassan.

4 §
Inledande av medlemskap

Medlemskapet i kassan börjar den dag personen har betalat sin medlemsavgift, dock tidigast den dag då personens skriftliga ansökan har tagits emot av arbetslöshetskassan.

5 §
Medlemsavgift

En medlem i arbetslöshetskassan är skyldig att för sin tid som medlem betala en medlemsavgift i euro, som årligen fastställs av Finansinspektionen.

Medlemsavgiften ska betalas senast på den förfallodag som anges i fakturan för medlemsavgiften. Medlemsavgiften betalas via en bank till arbetslöshetskassans konto.

Kassan har rätt att uppbära medlemsavgift för de skattepliktiga förmåner som kassan har betalat.

En medlem som har utträtt eller uteslutits har inte rätt att få tillbaka de avgifter som han eller hon har betalat till kassan och som hänför sig till tidpunkten före utträdet eller uteslutningen. Till en medlem som utträtt eller uteslutits återbetalas på skriftlig begäran av medlemmen den medlemsavgift som betalats för tiden efter medlemskapets upphörande till den del som motsvarar hela kalendermånader av årsavgiften, dock inte om det belopp som ska återbetalas är högst 10 euro. Begäran om återbetalning måste inlämnas till kassan inom tre månader efter utträdet eller efter ett uteslutningsbeslut som vunnit laga kraft. Av dem som ansluter sig till medlem mitt under kalenderåret uppbärs en medlemsavgift som motsvarar de hela, återstående kalendermånadernas andel av årsavgiften, räknat från början av den månad som medlemmen anslöt sig.

6 §
Befrielse från medlemsavgift

En medlem kan inte befrias från medlemsavgiften.

7 §
Utträde ur kassan

Om en medlem vill utträda ur kassan ska han eller hon skriftligt meddela detta till arbetslöshetskassan.

Medlemskapet i kassan upphör senast i slutet av den kalendermånad som medlemmen fyller 68 år.

8 §
Anmärkning, varning och uteslutning ur kassan

Kassans styrelse kan, efter att ha hört kassamedlemmen, ge honom eller henne en anmärkning eller varning eller utesluta en medlem som

 1. vid sitt inträde har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter
 2. svikligen har lämnat oriktiga uppgifter eller förtigit en omständighet som är av betydelse för erhållandet av eller storleken på dagpenningen eller någon annan förmån som hör till kassans verksamhetsområde; samt
 3. vägrar att iaktta kassans stadgar eller av kassans styrelse meddelade föreskrifter.

Om en medlem försummar att betala sin medlemsavgift på det sätt som stadgas i 5 §, kan han eller hon uteslutas ur kassan från början av det kalenderår för vilket medlemsavgifterna är obetalda.

Arbetslöshetskassan kan utesluta en kassamedlem som varaktigt lämnat sådant yrke eller sådan bransch som omfattas av kassans verksamhet.

Även bedrivande av företagsverksamhet så som avses i 1 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och som pågått i över 18 månaders tid betraktas som varaktigt lämnande av kassans verksamhet.

9 §
Återinträde i kassan

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa, EU:s förordning om social trygghet och den nordiska konventionen om social trygghet föreskriver om tillgodoräknande av försäkringsperioder vid inträde till och utträde från kassan.

Om en medlem som har uteslutits ur kassan på nytt godkänns som medlem räknas inte hans eller hennes tidigare anställningstid eller medlemstid i kassan till godo och inte heller tidigare erlagda medlemsavgifter.

KAPITEL III

KASSANS FÖRVALTNING

10 §
Förvaltningsorgan

Kassans förvaltningsorgan är kassamötet och styrelsen.

11 §
Kassamöte

Den högsta beslutanderätten inom arbetslöshetskassan tillkommer medlemmarnas kassamöte.

Varje medlem som är närvarande vid kassamötet har en röst. Om rösterna faller lika, avgörs val genom lottning. I övriga ärenden blir den åsikt gällande som biträtts av ordföranden.

12 §
Kassans ordinarie kassamöte

Kassans ordinarie kassamöte ordnas årligen före utgången av april.

Det ordinarie kassamötet ska:

 1. lägga fram verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkningen samt revisionsberättelsen för den föregående verksamhetsperioden,
 2. fastställa bokslutet för föregående år,
 3. besluta om de åtgärder som förvaltningen och bokföringen ger anledning till,
 4. besluta om behandlingen av räkenskapsårets resultat,
 5. besluta om beviljande av ansvarsfrihet för dem som är ansvariga,
 6. fastställa arvoden för styrelsens ordförande och de övriga styrelsemedlemmarna samt revisorerna,
 7. förrätta val av styrelsens ordförande och medlemmar samt suppleanter,
 8. förrätta val av två revisorer och två revisorssuppleanter. Revisorn ska vara en CGR- eller GRM-revisor eller en motsvarande revisionssammanslutning. Om ovannämnda sammanslutning har valts till revisor, behöver inga revisorssuppleanter väljas,
 9. bestämma grunderna för medlemsavgiften,
 10. bestämma om principerna för investeringsverksamheten samt
 11. handlägga andra ärenden som i möteskallelsen anmälts till behandling.

Andra än ovannämnda ärenden får inte tas upp på mötet för slutgiltigt beslut.

13 §
Extra kassamöte

Ett extra kassamöte ska hållas

 1. då kassans styrelse finner det påkallat,
 2. då Finansinspektionen eller revisorerna yrkar på detta, om av dem verkställd revision ger anledning därtill,
 3. då minst en tiondedel av kassans medlemmar skriftligt yrkar på detta för behandling av bestämt ärende.

Om antalet medlemmar i kassan understiger 8 000 ska ett extra kassamöte utan dröjsmål sammankallas för att besluta om kassans verksamhet ska fortsätta eller inte, och vilka åtgärder man i dessa fall måste vidta.

Om kassans styrelse utan laga skäl vägrar att kalla medlemmarna till möte, ska kallelsen utfärdas av Finansinspektionen.

I möteskallelsen ska de ärenden som upptas till behandling anges. Andra än i möteskallelsen nämnda ärenden får inte upptas till slutligt avgörande vid mötet.

14 §
Kassans styrelse

Kassans styrelse består av ordförande och fem ordinarie medlemmar samt sex personliga suppleanter, vilka ska ha fyllt 18 år och vara medlemmar i kassan.

Styrelsen väljer viceordföranden inom sig.

Mandatperioden för en styrelsemedlem är ett år. Mandatperioden upphör när kassamötet där nyval har förrättats har avslutats.

15 §
Styrelsens verksamhet

Styrelsen sammanträder på ordförandes, eller när denne är förhindrad, på vice ordförandes kallelse.

Styrelsen är beslutför när styrelsens ordförande och minst tre medlemmar är på plats.

Besluten i styrelsen fattas med enkel majoritet. Om rösterna faller lika, avgörs val genom lottning. I övriga ärenden blir ordförandes åsikt gällande.

Över styrelsens möte ska upprättas ett protokoll och detta ska justeras senast på följande styrelsemöte.

16 §
Styrelsens uppgifter

Styrelsens uppgift är att

 1. övervaka att kassans ärenden sköts i enlighet med lagen, kassans stadgar och beslut fattade vid kassans kassamöte och de verksamhetsinstruktioner som kassamötet fastställt,
 2. sammankalla kassamötet samt förbereda ärenden som ska behandlas vid mötet,
 3. upprätta bokslut och verksamhetsberättelse och framlägga ett förslag om åtgärder angående kassans överskott eller underskott,
 4. ge till kassamötet ett skriftligt utlåtande om förslag som revisorerna eller kassans medlemmar önskar tas upp till behandling vid mötet,
 5. svara för kassans interna kontroll och riskhantering,
 6. godkänna arbetslöshetskassans investeringsplan och besluta om placeringen av kassans medel på ett inkomstbringande och betryggande sätt samt besluta om upptagning av lån enligt 20 §,
 7. utarbeta en budget för följande år,
 8. göra en årlig framställning till Finansinspektionen om medlemsavgiftens storlek,
 9. årligen lämna in en ansökan till Finansinspektionen om finansieringsandelar enligt lagen om arbetslöshetskassor,
 10. fatta beslut i fråga om medlemsansökningar som kräver principiella beslut och ge en anmärkning, varning eller utesluta en medlem i enlighet med 8 §,
 11. besluta om de principer som ska tillämpas vid utbetalning av förmåner,
 12. anställa och avskeda kassadirektören och övriga tjänstemän, bestämma villkoren för deras anställning och deras uppgifter,
 13. övervaka förandet av medlemsregistret,
 14. utfärda nödvändiga befogenheter för att teckna kassans namn,
 15. representera kassan och utöva dess yttranderätt i domstolar och hos andra myndigheter samt
 16. besluta om alla andra ärenden om vilka det inte har bestämts på annat sätt i lagen, förordningen eller dessa stadgar.

17 §
Kassadirektörens uppgifter

Kassans ansvariga funktionär är kassadirektören.

Till kassadirektörens uppgifter hör att:

 1. styra och övervaka kassans praktiska verksamhet,
 2. bereda de ärenden som behandlas vid styrelsens möten, rapportera till styrelsen om de viktigaste händelserna gällande kassans verksamhet och ekonomi samt verkställa styrelsens beslut,
 3. sköta ärenden som gäller den ekonomiska förvaltningen och den övriga verksamheten,
 4. behandla och fatta beslut om rutinmässiga medlemsansökningar,
 5. företräda kassan och utöva dess yttranderätt inför domstolar och andra myndigheter,
 6. utföra övriga uppgifter som ålagts kassadirektören i stadgarna samt
 7. utföra andra uppgifter som styrelsen ålagt honom eller henne.

18 §
Tecknande av kassans namn

Berättigade att teckna kassans namn är styrelsens ordförande eller kassadirektören eller någon annan person som styrelsen har befullmäktigat.

För skuldförbindelser krävs emellertid styrelseordförandens eller kassadirektörens samt en annan styrelsemedlems namn tillsammans.

19 §
Möteskallelser och meddelanden till medlemmarna

Möteskallelser och andra meddelanden som gäller kassan och som är avsedda för medlemmarna publiceras i en eller flera tidningar som sprids till medlemmarna eller delges medlemmarna på ett av styrelsen bestämt annat sätt, minst två veckor före den utsatta dagen.

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut samt revisionsberättelse ska läggas fram till påseende i kassans kontor i minst en vecka före det ordinarie kassamötet.

20 §
Låntagning

Kassans styrelse har rätt att uppta tillfälliga lån endast för utbetalning av förmåner som hör till kassans verksamhetsområde, och långfristiga lån för anskaffning av lokaler, när medel för dem inte står till förfogande.

21 §
Bokslut

Kassans räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Styrelsen ska inom tre månader efter räkenskapsperiodens utgång upprätta bokslutet, som omfattar resultaträkning, balansräkning, noter till bokslutet och verksamhetsberättelse. Bokslutet och därtill hörande handlingar ska lämnas till revisorerna minst en månad före kassans möte.

Revisorerna ska för varje räkenskapsperiod lämna en skriftlig revisionsberättelse till styrelsen minst två veckor före det möte vid vilket beslut om fastställande av bokslutet ska fattas.

22 §
Fonder

Kassan har en utjämningsfond. Det årliga överskottet överförs till utjämningsfonden.

23 §
Täckande av underskott

Om arbetslöshetskassans bokslut uppvisar ett underskott, används högst 50 % av utjämningsfondens medel till att täcka underskottet.

Om underskottet inte kan täckas på det sätt som nämns i moment 1 ska underskottet täckas på det sätt som nämns i 21 § och 22 § i lagen om arbetslöshetskassor, med medel från arbetslöshetskassornas stödkassa och en tilläggsandel som beviljas kassan av statens medel.

KAPITEL IV

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

24 §
Kassans tillsyn

Kassans tillsynsmyndighet är Finansinspektionen.

25 §
Ändring av kassans stadgar

Om lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om arbetslöshetskassor, annan lagstiftning eller författningar eller bestämmelser som rör kassans verksamhet ändras, har kassans styrelse rätt att göra motsvarande ändringar i dessa stadgar.

För att ändra dessa stadgar i annat än det i 1 mom. nämnda fallet, eller för att upplösa kassan i annat än det i 13 § 2 mom. nämnda fallet, krävs att kassamötet har avgjort ärendet med minst två tredjedelars röstmajoritet.

26 §
Överlämnande av medel vid kassans upplösning

Om det har fattats beslut om att kassan ska upplösas eller läggas ned, så ska de kvarvarande medlen, efter att skulderna har betalats och de övriga förbindelserna fullgjorts, överlämnas enligt föreskrifterna från det kassamöte som fattat beslutet om upplösningen till en sammanslutning nära kassans verksamhet för att användas som understöd av ekonomi och yrkesutbildning för personer som tillhört kassans tidigare verksamhetskrets.

27 §
Övriga tillämpliga bestämmelser

I övrigt iakttas i tillämpliga delar lagen om arbetslöshetskassor, lagen om utkomstskydd för arbetslösa och annan lagstiftning som gäller kassans verksamhetsområde.