Lääkärien työttömyyskassa - Etusivu

Tietojen antaminen ja luovuttaminen

Työttömyysetuuden hakija on velvollinen antamaan työttömyyskassalle etuuden myöntämiseksi ja maksamiseksi tarvittavat tiedot. Hakijan tulee viipymättä ilmoittaa etuuden saamiseen tai määrään vaikuttavissa olosuhteissa tapahtuneista muutoksista työttömyyskassalle.

Julkisen tehtävän hoitajana työttömyyskassan on saatettava väärinkäytösepäilyt poliisin tutkittaviksi.

Työttömyyskassalla on oikeus saada salassapitosäännösten ja muiden tietojen saantia koskevien rajoitusten estämättä maksutta käsiteltävänä olevan asian ratkaisemista varten välttämättömät tiedot mm. työnantajalta, valtion ja kunnan viranomaiselta, muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä, eläke- ja vakuutusyhtiöltä sekä toiselta työttömyyskassalta.

Työttömyyskassalla on oikeus luovuttaa tietoja työvoimatoimistolle ja –toimikunnalle työvoimapoliittisen lausunnon saamiseksi, viranomaiselle rikosten ja rikkomusten selvittämistä varten, ministeriölle, verohallinnolle ja lakisääteistä sosiaaliturvajärjestelmää hoitavalle laitokselle ja yhteisölle. Terveydentilaa koskevia tietoja tai tietoja, jotka kuvaavat henkilön sosiaalihuollon perusteita, ei saa luovuttaa.

Tietojen saamista ja luovuttamista koskevat säännökset löytyvät työttömyysturvalain 13 luvun 1 §:stä.

Kassan rekisteriseloste.