Lääkärien työttömyyskassa - Etusivu

Työttömyys ja lomautus

Työttömyyden ja lomautuksen ajalta on mahdollista saada ansiopäivärahaa Lääkärien työttömyyskassasta.

Työuran varrella työttömyyden tai lomautuksen kohdatessa on tärkeää saada päivärahaprosessi käyntiin mahdollisimman mutkattomasti ja etuusmaksatus käyntiin kohtuullisessa ajassa. Olemme koostaneet yksityiskohtaista tietoa etuuksien sisällöstä ja ohjeet niiden hakemiseksi.

Päivärahamaksatuksen varmistamiseksi ohjeet kannattaa lukea tarkasti ja tarvittaessa ottaa yhteyttä kasssaan.

Työttömyysetuuden hakemiseksi tulee

 • olla työttömänä työnhakijana Työ- ja elinkeinotoimistossa
 • lähettää kassaan päivärahahakemus ja
 • varmistaa, että hakemuksen mukana on tarvittavat liitteet

Me tarkastamme työttömyysturvalaissa määritellyt edellytykset ja esteet päivärahan maksamiselle hakemusta käsitellessämme.

Työttömyysturva sairauspäivärahan täydentäjänä

Huomaathan, että sairauspäiväraha on ensisijainen etuus työttömyyspäivärahaan nähden. Jos sairaus kestää yli 10 päivää, voit hakea sairauspäivärahaa Kelasta. Merkitse ansiopäivärahahakemukseen sairauslomapävien kohdalle sairas. Työttömyyspäivärahaa maksetaan sairauspäivärahan omavastuuajalta (sairastumispäivä ja sitä seuraavat 9 arkipäivää), jos hakija on työttömyysetuuden saajana sairastuessaan.

Jos olet saanut sairauspäivärahaa enimmäisajan, 300 päivää, voi sinulla olla oikeus työttömyyspäivärahaan.

 • ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi
 • ansiopäivärahan edellytykset:
  • Kela maksanut enimmäisajan sv-päivärahaa
  • olet edelleen työkyvytön (kopio lääkärintodistuksesta)
  • työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on vireillä tai hylätty
  • työnantajan todistus siitä, ettei heillä ole tarjota sinulle työkykyä vastaavaa työtä (jos sinulla on voimassa oleva työ- tai virkasuhde)
 • Muilta osin toimi kuten päivärahaa hakiessasi.

Erityisesti lomautuksesta

Lomautuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa työnantaja väliaikaisesti vapauttaa työntekijän kokonaan tai osin työvelvollisuudesta, palkanmaksuvelvollisuus poistuu ja työsuhde säilyy normaalisti voimassa. Lomautuksen taustalla on tuotannolliset tai taloudelliset syyt. Myös muu tilapäinen heikennys mahdollisuudessa tarjota työtä voi olla lomautuksen syynä.

Työ- ja virkasuhteessa oleva voidaan lomauttaa, toimitusjohtajaa ei. Määräaikaisesta työsuhteesta voidaan lomauttaa vain, jos työntekijä on sellaisen henkilön sijainen, joka voitaisiin lomauttaa. HUOM! Määräaikainen muutos koronapandemian vuoksi: määräaikaisen työntekijän voi lomauttaa samoin ehdoin kuin vakituisen työntekijän. Määräaikaisesta virkasuhteesta voidaan lomauttaa.

Lomautettua henkilöä pidetään työttömyysturvassa työttömänä, joten suurin osa työttömiä koskevista säännöistä koskee myös lomautettuja. Poikkeuksia kuitenkin on, ja niitä esitellään alla.

Lomautus ja työaikatarkastelu

Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa, jos työaika ei ylitä 80 % kokoaikaisen työntekijän työajasta. Kun kokonaan työttömän työaikatarkastelu tehdään sovittelujakson ajalla maksettujen palkkojen mukaan, lomautetuilla tämä menee toisin.

Lyhennettyä työviikkoa tai työpäivää tekevillä työaikaa tarkastellaan kalenteriviikottain (ma-su).

 • Lyhennetyllä työviikolla tarkastelu tehdään ansaintaperusteisesti niihin tunteihin, jotka on tehty kyseisellä viikolla.
 • Lyhennetyllä työpäivällä tarkastelu tehdään maksuperusteisesti niihin tunteihin, joiden palkka maksetaan kyseisellä viikolla.

Eri lomautustyypeistä

Kokoaikainen lomautus

Kun töitä ei ole kalenteriviikolla lainkaan, maksetaan päiväraha lomautuksen ajalta täysimääräisenä, kuten kokonaan työttömille.

Esimerkki 1, ei töitä

 • Jäät lomautetuksi kokoaikaisesta työsuhteesta. Kokoaikalomautus (ei töitä lainkaan) on voimassa toistaiseksi.
 • Päivärahasi määritellään lomautusta edeltävien 26 kalenteriviikon palkoista. Päivärahalaskuri.
 • Päivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa täysimääräisenä.

Esimerkki 2, töitä muulle kuin lomauttaneelle työnantajalle

 • Jäät lomautetuksi kokaikaisesta työsuhteesta. Kokoaikalomautus (ei töitä lainkaan) on voimassa toistaiseksi.
 • Otat vastaan osa-aikatyön (20h / vko) toiselta työnantajalta..
 • Päivärahasi määritellään lomautusta edeltävien 26 kalenteriviikon palkoista. Päivärahalaskuri.
 • Työaikaa tarkastellaan kalenterikuukausittain.
 • Koska kalenterikuukauden työaika on alle 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta, on oikeus soviteltuun päivärahaan.
 • Päivärahaa maksetaan kalenterikuukausittain soviteltuna. Osa-aikatyön perusteella maksettu palkka huomioidaan maksukuukauden aikana.
 • Suojaosan (300 €, HUOM! Tilapäinen poikkeama koronapandemian vuoksi 500 €, voimassa 30.6.2021 alkaviin hakujaksoihin asti) ylittävistä palkoista puolet vähentää päivärahasi suuruutta.

Lyhennetty työviikko

Kun lomautus toteutetaan kokoaikasesta työstä työviikkoa lyhentämällä yhdellä tai useammalla kokonaisella työpäivällä, maksetaan päiväraha lomautuspäiviltä täysimääräisenä. Työpäiviltä oikeutta etuuteen ei ole.

Esimerkki

 • Jäät lomautetuksi kokoaikaisesta työsuhteesta. Lomautus toteutuu maanantaisin ja keskiviikkoisin ja on voimassa toistaiseksi.
 • Päivärahasi määritellään lomautusta edeltävien 26 kalenteriviikon palkoista. Päivärahalaskuri.
 • Koska kalenteriviikon työaika on alle 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta, on oikeus päivärahaan.
 • Päivärahaa maksetaan lomautuspäiviltä täysimääräisenä. Työpäiviltä päivärahaa ei makseta.
 • Mikäli sinulla on muuta tuloa, esimerkiksi sivutoimista yritystuloa:
  • koko sovittelujaksolta maksetaan soviteltua päivärahaa (myös työpäiviltä)
  • sovittelussa huomioidaan yritystulon lisäksi sovittelujaksolla lomautettaneelta työnantajalta ansaitut palkat.
 • Päivärahaa maksetaan vain sille ajalle, jolla työnhaku on voimassa TE-toimistossa.

Lyhennetty työpäivä

Kun lomautus toteutetaan kokoaikasesta työstä siten, että vähintään yhtenä työpäivänä työaikaa on lyhennetty, päiväraha maksetaan soviteltuna. Tällöin saadut tulot huomioidaan päivärahan määrässä. Työaikaasi tarkastellaan kalenteriviikottain maksuperusteisesti.

Esimerkki

 • Jäät lomautetuksi kokoaikaisesta työsuhteesta. Lomautus toteutuu maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin, jolloin työpäivän pituus on 3 tuntia normaalin 7,5 tunnin sijaan. Muina päivinä töitä on normaalisti. Lomautus on voimassa toistaiseksi.
 • Päivärahasi määritellään lomautusta edeltävien 26 kalenteriviikon palkoista. Päivärahalaskuri.
 • Päivärahaa maksetaan lomautusviikoilta viideltä päivältä viikossa huomioiden kalenterikuukauden aikana maksettu lyhennetyn työajan palkka.
 • Työaikaasi tarkastellaan kalenteriviikottain maksuperusteisesti, jolloin sellaiset viikot, joilla on maksettu palkkoja yli 80 % viikon enimmäistyöajasta (esim. 38,25 h:sta), hylätään. Sellaisilla viikoilla, joilla palkkoja on maksettu alle 80 % enimmäistyöajasta, maksetaan soviteltua päivärahaa.
  • Esimerkiksi ensimmäisellä viikolla töitä on 10 tuntia, toisella viikolla 0 tuntia, kolmannella 20 tuntia ja neljännellä 35 tuntia. Toisella viikolla maksetaan edellisen kuukauden palkat 130 tunnilta. Toiselta viikolta ei ole oikeutta päivärahaan työajan ylittymisen vuoksi, mutta muilta viikoilta päiväraha maksetaan kalenterikuukauden aikana maksetun palkan kanssa soviteltuna.
 • Sellaiset työviikot, joilla on työtä vähintään 18 tuntia, kerryttävät uutta työssäoloehtoa ja päivärahasi määritellään uudelleen, kun 26 työssäoloehdon täyttävää kalenteriviikkoa on kertynyt.
 • Päivärahaa maksetaan vain sille ajalle, jolla työnhaku on voimassa TE-toimistossa.

Sekamuotoinen lomautus

Kun samalla kalenteriviikolla on sekä kokonaan lomautettuja päiviä, että päiviä, joiden työaikaa on lyhennetty, päiväraha maksetaan soviteltuna. Tällöin maksussa huomioidaan tulot ansainta- tai maksuperusteisesti sen mukaan, onko lomautus alkanut lyhennettynä työpäivänä vai -viikkona.

Esimerkki

 • Jäät lomautetuksi kokoaikaisesta työsuhteesta. Lomautus on voimassa toistaiseksi.
 • Lomautus toteutuu aluksi maanantaisin ja keskiviikkoisin (lyhennetty työviikko) ja sen jälkeen sekamuotoisesti (täysiä työpäiviä/lyhennettyjä työpäiviä/täysiä lomautuspäiviä).
 • Päivärahasi määritellään lomautusta edeltävien 26 kalenteriviikon palkoista. Päivärahalaskuri.
 • Päivärahaa maksetaan alussa lomautuspäiviltä täysimääräisenä ja työpäiviltä ei lainkaan.
 • Lomautuksen muututtua ns. sekamuotoiseksi päivärahaa maksetaan soviteltuna viideltä päivältä. Sovittelussa huomioidaan kalenterikuukauden aikana ansaittu palkka.
 • Työaikaa tarkastellaan kalenteriviikottain ansaintaperusteisesti
 • Sellaiset työviikot, joilla on työtä vähintään 18 tuntia, kerryttävät uutta työssäoloehtoa ja päivärahasi määritellään uudelleen, kun 26 työssäoloehdon täyttävää kalenteriviikkoa on kertynyt.