Lääkärien työttömyyskassa - Etusivu

Etuuden aikaiset tulot

Soviteltua työttömyyspäivärahaa maksetaan muut edellytykset täyttävälle työnhakijalle,

 • joka saa osa-aikatyöhön perustuvaa työtuloa,
 • jonka päivittäistä tai viikoittaista työaikaa on lyhennetty lomautuksen johdosta,
 • joka saa enintään kaksi viikkoa kestävään kokoaikatyöhön perustuvaa työtuloa tai
 • jolla on tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta tai omasta työstä.

Osa-aikatyö

 • Työaika ei saa ylittää 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.
 • Työttömyyspäivärahasta vähennetään 50 % kalenterikuukauden aikana maksetusta tulosta, joka ylittää suojaosan 300 €.
  HUOM! Määräaikainen muutos koronapandemian vuoksi: Suojaosa 500 € 1.6.2020-30.6.2021 alkavien hakujaksojen osalta.
  • Tulot ja työaika (myös palkan lisät, toimenpide- ja lausuntopalkkiot, lomakorvaus ja -raha) kohdistetaan sille ajanjaksolle, jolloin palkka maksetaan.
  • Soviteltu päiväraha ja yhteensovitettava tulo voivat olla enintään 100 % päivärahan perusteena olevasta palkasta.
  • Maksettaessa päivärahaa kuukautta lyhyemmältä ajata (esim. työttömyyden alkaessa tai päättyessä kesken kalenterikuukauden) päiväraha määrätään laskennallisen työtulon perusteella (ns. erityinen sovittelujakso).
   HUOM! Määräaikainen muutos koronapandemian vuoksi: erityistä sovittelujaksoa ei käytetä, vaan tulot vaikuttavat sovittelussa sellaisenaan.

Esimerkki 1, osa-aikatyötä runsaasti

 • Kokoaikatyön enimmäistyöaika on 7,65 tuntia päivässä ja 38,25 tuntia viikossa.
 • Kuukauden enimmäistyöaika on (7,65h * 21,5 pv) 164,48 tuntia.
 • Osa-aikatyöstä maksetaan palkkaa ko. kuukauden aikana 135 tunnilta, eli (135h / 172,5h) 82 % enimmäistyöajasta.
 • Koska työaika ylittää 80 % alalla sovellettavasta enimmäistyöajasta, ei oikeutta päivärahaan ole.

Esimerkki 2, osa-aikatyötä jonkin verran

 • Kokoaikatyön enimmäistyöaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa.
 • Kuukauden enimmäistyöaika on (8h * 21,5 pv) 172 tuntia.
 • Osa-aikatyötä on kyseisellä kuukaudella 100 tuntia.
 • Kyseisen kalenterikuukauden aikana maksetaan edellisen kuukauden palkat (ml. edellisen vuoden lomakorvaus), joita on lisineen yhteensä 3000 € (150 tunnilta).
 • Koska työaika alittaa 80 % alalla sovellettavasta enimmäistyöajasta, oikeus päivärahaan on olemassa.
 • Päivärahan perusteena oleva palkka on 4000 €, jolloin täyden päivärahan suuruus on 91,49 € / pv.
 • Päivärahan suuruutta vähentää puolet suojaosan (300 €, HUOM! Määräaikainen muutos koronapandemian vuoksi: 500 €) ylittävästä osasta [(3000 € - 500 €) * 50%] = 1 250 €
 • Päiväkohtainen vähennys saadaan jakamalla vähentävä osuus 21,5 päivällä eli 58,14 e/pv.
 • Maksettavaa jää esimerkiksi 23 pv:n maksujaksolla (23 pv* 91,49 € - 1 337,22 €) 767,05 €

Esimerkki 3, Osa-aikatyö jatkuu satunnaisesti ja sen palkkoja maksetaan työttömyyden alettua, hakukuukaudella ei ole työtunteja

 • Kokoaikatyön enimmäistyöaika on 7,65 tuntia päivässä ja 38,25 tuntia viikossa.
 • Kuukauden enimmäistyöaika on (7,65h * 21,5 pv) 164,48 tuntia.
 • Osa-aikatyötä ei kyseisellä kuukaudella ole.
 • Kyseisen kalenterikuukauden aikana maksetaan kuitenkin edellisen kuukauden palkat, joita on lisineen yhteensä 3000 € (130 tunnilta).
 • Koska työaika alittaa 80 % alalla sovellettavasta enimmäistyöajasta, oikeus päivärahaan on olemassa.
 • Päivärahan perusteena oleva palkka on 4000 €, jolloin täyden päivärahan suuruus on 91,49 € / pv.
 • Päivärahan suuruutta vähentää puolet suojaosan (300 €, HUOM! Määräaikainen muutos koronapandemian vuoksi: 500 €) ylittävästä osasta [(3000 € - 500 €) * 50%] = 1 250 €
 • Päiväkohtainen vähennys saadaan jakamalla vähentävä osuus 21,5 päivällä eli 58,14 e/pv.
 • Maksettavaa jää esimerkiksi 23 pv:n maksujaksolla (23 pv* 91,49 € - 1 337,22 €) 767,05 €

Lomautus

Kun lomautus toteutetaan työviikkoa lyhentämällä yhdellä tai useammalla kokonaisella työpäivällä:

 • Maksetaan päiväraha lomautuspäiviltä täysimääräisenä.
 • Työpäiviltä oikeutta etuuteen ei ole.
 • Kyseisellä kalenteriviikolla tehtyjen työtuntien määrä ei saa ylittää 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.
 • Lyhennetyn työviikon aikana ansaittu tulo huomioidaan sovittelussa, jos ko. kalenteriviikon aikana tekee toiselle työnantajalle osa-aikatyötä tai enintään kaksi viikkoa kestävää kokopäivätyötä tai saa ko. kalenterikuukauden aikana tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta tai ammatinharjoittamisesta.

Kun lomautus toteutetaan päivittäistä työaikaa lyhentämällä:

 • Maksetaan päiväraha soviteltuna huomioiden ko. kalenterikuukauden aikana maksettu lyhennetyn työajan palkka.
 • Kalenteriviikon aikana maksettujen työtuntien määrä ei saa ylittää 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Vaikka palkanmaksuviikon työaika usein ylittyy, voidaan soviteltua päivärahaa kuitenkin maksaa sovittelujakson muille päiville.

Kun lomautus toteutuu sekamuotoisena jolloin samalla kalenteriviikolla on sekä kokonaan lomautettuja päiviä, että päiviä, joiden työaikaa on lyhennetty:

 • Päiväraha maksetaan soviteltuna huomioiden tulot ansainta- tai maksuperusteisesti sen mukaan, onko lomautus alkanut lyhennettynä työpäivänä vai -viikkona.
 • Työaikaa tarkastellaan kalenteriviikoittain. Työtuntien määrä ei saa ylittää 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.

Kun osa-aikatyöntekijä lomautetaan:

 • Maksetaan päiväraha soviteltuna huomioiden ko. kalenterikuukauden aikana maksettu työtulo.
 • Kalenterikuukauden aikana maksettujen työtuniten määrä ei saa ylittää 80 % alalla sovellettavan kokoaikaisen työntekijän enimäistyöajasta.

Katso lomautuksesta esimerkkejä ja lisätietoja tästä.

Yritystoiminnan tulo

Yritystoimintaa harjoittavalla voi olla oikeus soviteltuun päivärahaan, jos

 • päätoimisessa yritystoiminnassasi työllistyy enintään 2 viikkoa tai
 • sivutoimisesta yritystoiminnasta tai omasta työstä on tuloja (kaikki yritystoiminta on ilmoitettava TE-toimistoon) tai
 • jos työttömänä aloitettu yritystoiminta on alkanut 1.1.2018 tai sen jälkeen, soviteltua ansiopäivärahaa voi saada päätoimisena yrittäjänä yritystoiminnan aloittamisesta ensimmäiset neljä kuukautta.

Sivutoimisesta yritystoiminnasta, maataloudesta tai metsätaloudesta saatu tulo sovitellaan yleensä viimeksi vahvistetun verotuksen tietojen perusteella. Alkavasta yritystoiminnasta/ammatinharjoittamisesta ansaitun tulon voi ilmoittaa kassaan kalenterikuukausittain työttömyyskassan lomakkeella. Yritystoiminnan pääomatuloja ei sovitella päivärahan maksatuksessa.

Esimerkki sivutoimisen yritystoiminnan tulon sovittelusta

 • Päivärahan perusteena oleva palkka on 4000 €, jolloin täyden päivärahan suuruus on 91,49 € / pv.
 • Kuukauden hakujaksolla, jolla on 23 arkipäivää, ei ole työtä, vaan hakija on kokonaan työtön.
 • Viimeisimmän vahvistetun verotuspäätöksen (valmistunut syys - lokakuussa) mukaan elinkeinotoiminnan ansiotuloa on ollut edellisen verovuoden aikana 12 000 €.
 • Yritystulo sovitellaan kuukausittain siten, että marraskuun alusta seuraavan vuoden lokakuun loppuun 1/12 tuloista, eli 1000 € / kk huomioidaan sovittelussa.
 • Päivärahan suuruutta vähentää puolet suojaosan (300 €, HUOM! Määräaikainen muutos koronapandemian vuoksi: 500 €) ylittävästä osasta [(1000 € - 500 €) * 50%] = 250 €
 • Päiväkohtainen vähennys saadaan jakamalla vähentävä osuus 21,5 päivällä eli 11,63 e/pv.
 • Maksetaan soviteltua päivärahaa 91,49 € * 23 pv - 267,49 € = 1 836,78 €