Lääkärien työttömyyskassa - Etusivu

Etuuden saamisen edellytykset

Jäsenyysehto

Työttömyyskassan jäsenenä tulee olla ennen työttömyyden alkamista vähintään 26 viikkoa.
HUOM! Määräaikainen muutos koronapandemian vuoksi:
vähintään 13 viikkoa riittää (ks. työssäoloehtoa koskeva poikkeus alla). Jos olet liittynyt Lääkärien työttömyyskassaan 1 kk:n sisällä toisesta työttömyyskassasta erottuasi, siellä kerrytetty jäsenyysaika luetaan hyväksesi.

Työssäoloehto

Työskentelyä tulee olla jäsenyysaikana vähintään 26 viikkoa ennen työttömyyden alkamista (työssäoloehto).
HUOM! Määräaikainen muutos koronapandemian vuoksi: Mikäli jäsen ei täytä normaalia 26 kalenteriviikon työssäoloehtoa, voidaan ansiopäivärahaa maksaa 13 kalenteriviikon työssäoloehdon perusteella. Tämä edellyttää, että vähintään yksi työssäoloehdon täyttävä kalenteriviikko on 1.3.2020 jälkeen ja ensimmäinen korvauspäivä on viimeistään 31.12.2020.

Työssäoloehtoa työ kerryttää, jos:

 • Sitä on ollut vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa (poikkeuksena opetustyö).
 • Se on tehty 28 työttömyyttä lähinnä edeltävän kuukauden tarkastelujakson aikana.
 • Se on ollut vakuutuksenalaista palkkatyötä, eli työ- tai virkasuhteesssa tehtyä ja palkasta on maksettu ennakonpidätys, sosiaaliturvamaksut, eläkemaksut ja työttömyysvakuutusmaksut suomeen.
 • Siitä maksettu palkka on ollut työehtosopimuksen mukainen tai, jollei alalla ole työehtosopimusta, vähintään 1 252 euroa kuukaudessa (vuonna 2021).

Työssäoloehto voi kertyä useasta työstä samanaikaisesti. Se voi kertyä myös pätkittäin. Työssäoloehtoon luetaan myös aika, jolta palkkaa on maksettu vaikkei työntekovelvollisuutta olisi ollut, kuten vuosiloma, palkallinen sairausloma ja irtisanomisaika.

Tarkastelujaksoa voidaan pidentää, jos olet sairauden, laitoshoidon, asevelvollisuuden, opintojen, alle 3-vuotiaan lapsen hoidon tai muun näihin verrattavan hyväksyttävän syyn johdosta estynyt olemaan työmarkkinoilla. Pidennys voi olla enintään seitsemän vuotta.

Huomaathan:

 • jos olet ollut poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli kuusi kuukautta tai päätoimisena yrittäjänä yli 18 kuukautta, sinun tulee täyttää työssäoloehto uudestaan ennen kuin päivärahaa voidaan maksaa.
 • yrittäjänä tai ammatinharjoittajana työskentely ei kerrytä työssäoloehtoa Lääkärien työttömyyskassassa
 • 65 – 68–vuotiaana sinulle voidaan maksaa ansiopäivärahaa, jos sinut on lomautettu tai työntekosi on estynyt toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpiteen takia.

Työssäoloehdon uudelleentäyttyminen

Työssäoloehdon täyttyessä uudelleen päivärahasi määritellään uudelleen ja enimmäisajan maksaminen alkaa alusta. Päiväraha lasketaan uudelleen enintään kerran vuodessa. Sitä ei lasketa uudelleen, jos uudelleen määritellyn päivärahan maksaminen alkaisi vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan maksamisen alusta ja päiväraha on laskettu edellisen enimmäisajan alkaessa.

Mikäli uusi työssäoloehto täyttyy ennen edellisen enimmäismaksuajan loppumista, on päiväraha vähintään 80 % aiemmin maksetusta päivärahasta.

Velvoitetyössä tai yli 58 vuotiaana työssäoloehdon täyttäneille, aiemmin päivärahaa saaneille palkansaajille, päiväraha lasketaan uudelleen ainoastaan, jos se on aiempaa päivärahaa suurempi.

Mikäli uusi työssäoloehto täyttyy omaehtoisen opiskelun tai työvoimakoulutuksen aikana, päivärahaa ei lasketa uudelleen, vaan se tehdään opiskelun tai koulutuksen päätyttyä.

Muut edellytykset

Omavastuuaika

 • Päivärahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen.
 • Omavastuuaika on viittä täysin työtöntä työpäivää vastaava aika, jonka tulee täyttyä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana.
 • Omavastuuaika otetaan aina, kun enimmäismaksuaika (300, 400 tai 500 päivää) alkaa alusta. Kuitenkin enintään kerran vuodessa.
 • Omavastuuaikaan ei lueta päiviä, joilta hakijalla ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan (esim. aika, jolloin työnhaku ei ole voimassa ja karenssit.)

Esimerkki 1 Kokonaan työtön

 • Kokoaikainen työ päättyy perjantaina ja ilmoittautuminen työttömäksi työnhakijaksi tapahtuu samana päivänä.
 • Omavastuuaika kertyy seuraavalla viikolla ma-pe (5 pv)
 • Päivärahaa maksetaan omavastuun kertymisen jälkeisen viikon maanantaista.

Esimerkki 2 Osa-aikatyössä

 • Kokoaikainen työ päättyy perjantaina ja ilmoittautuminen työttömäksi työnhakijaksi tapahtuu samana päivänä.
 • Sinulla on osa-aikaista työtä 4 tuntia päivässä, kyseisen työn enimmäistyöaika on 40 tuntia viikossa / 8 tuntia päivässä
 • Omavastuuaika kertyy seuraavien kahden viikon aikana ma-pe (10 pv, joilla omavastuuaikaa kertyy tehdyn työn jälkeen 4 h / pv * 10 pv = 40 h = 5pv omavastuu)
 • Päivärahaa maksetaan omavastuun kertymisen jälkeisen viikon maanantaista.

Esimerkki 3 Lomautettu lyhennetylle työviikolle.

 • Sinut lomautetaan keskiviikkona ja ilmoittautuminen työttömäksi työnhakijaksi tapahtuu samana päivänä.
 • Lomautusta on keskiviikkoisin ja maanantaisin
 • Omavastuuaika kertyy lomautuksen alkaessa keskiviikkona ja seuraavilla kahdella viikolla maanantaina ja keskiviikkona (1 pv + 2 pv + 2 pv = 5 pv).
 • Päivärahaa maksetaan omavastuun kertymisen jälkeisen viikon maanantaista.

Taloudellinen etuus

Työsuhteen päättymiseen liittyvä taloudellinen etuus (esimerkiksi eroraha, ns. kultainen kädenpuristus, tulkipaketti) jaksotetaan työsuhteen päättymisestä lukien viimeisimmän työsuhteen palkan perusteella ja se estää jaksotusajalta päivärahan saamisen. Käytännössä esimerkiksi 6 kuukauden palkkaa vastaava kertakorvaus estää päivärahan saamisen noin 6 kuukaudelta työsuhteen päättymisestä lukien.

Ikä

Ansiosidonnaista päivärahaa voidaan maksaa 17-65 vuotiaalle (sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana täytät 65 vuotta). Päivärahaa voit saada 65 vuotta täytettyäsi, jos työttömyytesi johtuu lomautuksesta, sääesteestä tai toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpiteestä.