Lääkärien työttömyyskassa - Etusivu

Päivärahan suuruus ja kesto

Päivärahan suuruus

Päivärahasi suuruuden voit arvioida Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ:n laskurilla.

Päiväraha lasketaan työttömyyttä edeltävän 26 tai 34 viikon palkkatulosta (ks. työssäoloehdosta tarkemmin).
HUOM! Määräaikainen muutos koronapandemian vuoksi: Mikäli jäsen ei täytä normaalia 26 kalenteriviikon työssäoloehtoa, voidaan ansiopäivärahaa maksaa 13 kalenteriviikon työssäoloehdon perusteella. Tämä edellyttää, että vähintään yksi työssäoloehdon täyttävä kalenteriviikko on 1.3.2020 jälkeen ja ensimmäinen korvauspäivä on viimeistään 31.12.2020.

 • Aiemman ajan palkkoja käytetään laskennassa, mikäli ajanjaksoon sisältyy vuorotteluvapaa, osittainen hoitovapaa, osatyökyvyttömyyseläke, osa-aikaeläke tai määräaikainen palkanalennus.

Vakiintuneesta palkasta vähennetään työntekijäin työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksun sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksun osuutena (TyEL-vähennys) 4,34 % (vuonna 2021).

Päivärahan perusteena oleva päiväpalkka saadaan jakamalla työtulo laskennallisten työpäivien määrällä siten, että jokaisen työssäoloehtoon luettavan kalenteriviikon osalta huomioidaan viisi työpäivää.

Ansiopäiväraha muodostuu perusosasta (33,78 euroa/pv (vuonna 2021)) ja ansio-osasta.

 • Ansio-osa on 45 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta.
 • 3 209,03 euroa (vuonna 2021) ylittävän tulon osalta ansio-osa on 20 % erotuksesta
 • Lapsikorotus maksetaan alle 18-vuotiaista huollettavista lapsista: vuonna 2021 yhdestä 5,30 euroa/pv, kahdesta 7,78 euroa/pv ja kolmesta tai useammasta 10,03 euroa/pv.
 • Päiväraha lapsikorotuksineen voi olla enintään 90 % päivärahan perusteena olevasta palkasta.

Ansio-osa maksetaan korotettuna työnhakijalle, joka on TE-toimiston kanssa sovitussa työllistämistä edistävässä palvelussa.

 • Korotettu ansio-osa on 55 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta ja (vuonna 2021) 3 209,03 euroa ylittävän tulon osalta 25 % erotuksesta.
 • Korotetun päivärahan päälle maksetaan lapsikorotukset samoin kuin normaalia päivärahaa maksettaessa.
 • Työllistymistä edistävän palvelun ajalta voidaan lisäksi maksaa kulukorvausta 9 tai 18 euroa/päivä.

Esimerkki, päivärahan suuruus, yksi kokoaikatyö

Kuukausipalkka lisineen 3750 € / kk. Ei lapsia.

Kuuden kuukauden (26 kalenteriviikkoa, 130 päivää (ma-pe)) vakiintunut tulo (6*3750 €) on 22 500 €.

Summasta vähennetään TyEL-vähennys (4,34 % vuonna 2021) 976,50 €. Vähennyksen jälkeen jää 21 523,50 €. Tämä summa jaetaan kertymäajan päivillä (130 pv) ja kerrotaan summa edelleen keskimääräisellä arkipäivien määrällä (21,5) kuukaudessa (21 523,50 € / 130 pv * 21,5pv), jolloin saadaan päivärahan perusteena olevaksi kuukausipalkaksesi 3 559,76 € /kk.

Päivärahasi lasketaan seuraaavalla kaavalla:

 • Perusosa 33,78 € / pv
 • Ansio-osa taitteeseen asti 45 % * [(3 209,03 €/21,5 pv) - 33,78 €] = 51,97 €
 • Ansio-osa taitteen ylimenevältä osalta 20 % * [(3 559,76 € - 3 209,10 €) / 21,5 pv) = 3,26 €
 • Päivärahan suuruus yhteensä 89,01 € / pv

Esimerkki, päivärahan suuruus, kaksi osa-aikatyötä

Työ A) Kuukausipalkka lisineen 1250 € / kk, työaika 10 tuntia viikossa

Työ B) Tuntipalkkainen, 20 € / tunti. Työaika vaihtelee 5-35 tuntia viikossa.

Ei lapsia.

Kuuden kuukauden (26 kalenteriviikkoa, 130 päivää (ma-pe)) aikana sellaisia kalenteriviikkoja, joilla työtä on ollut vähintään 18 tuntia, on yhteensä 20. Näiden viikkojen tulo on yhteensä 18 500 €. Mukaan on laskettu molempien töiden kaikki kyseisillä viikoilla ansaitut palkat lisineen (työtä on ollut viikottain näillä viikoilla 18 - 46 tuntia). Työssäoloehto ei kuitenkaan vielä täyty. Tarkastelujaksolta otetaan sellaisia kuutta kuukautta edeltäviä viikkoja, joilla työaika on ollut vähintään 18 tuntia lisää kuusi viikkoa. Näiden viikkojen palkka lisineen on ollut 5 500 €. Vakiintunut tulo on yhteensä (18 500 € + 5 500 €) 24 000 €.

Summasta vähennetään TyEL-vähennys (4,34 % vuonna 2021) 1 041,60 €. Vähennyksen jälkeen jää 22 958,40 €. Tämä summa jaetaan kertymäajan päivillä (130 pv) ja kerrotaan summa edelleen keskimääräisellä arkipäivien määrällä (21,5) kuukaudessa (22 958,40 € / 130 pv * 21,5pv), jolloin saadaan päivärahan perusteena olevaksi kuukausipalkaksesi 3 796, 90 € /kk.

Päivärahasi lasketaan seuraaavalla kaavalla:

 • Perusosa 33,78 € / pv
 • Ansio-osa taitteeseen asti 45 % * [(3 209,10 €/21,5 pv) - 33,78 €] = 51,97 €
 • Ansio-osa taitteen ylimenevältä osalta 20 % * [(3 796,90 € - 3 209,10 €) / 21,5 pv) = 5,47 €
 • Täysimääräisen päivärahan suuruus yhteensä 91,22 € / pv

Hakujakson aikana maksettu osa-aikatyöhön perustuva työtulo vähentää hakujakson päivärahaa. Sama osa-aikatyön palkka saatetaan siis huomioida ansaintaperusteisesti palkanmääritykseen ja maksuperusteisesti sovitteluun.

Esimerkki, päivärahan suuruus, osatyökyvyttömyyseläke

Normaali kuukausipalkka lisineen 3750 € / kk, viimeiset kaksi vuotta osatyökyvyttömyyseläkkeellä, jolloin palkka 1875 € / kk. Ei lapsia.

Koska määrittelyyn normaalisti otettavan viimeisen 26 kalenteriviikon aikaan sisältyy osatyökyvyttömyyseläke, tarkastelujaksoa pidennetään ja päiväraha määritellään eläkettä edeltävältä ajalta. Kuuden kuukauden (26 kalenteriviikkoa, 130 päivää (ma-pe)) vakiintunut tulo (6*3750 €) on 22 500 €.

Summasta vähennetään TyEL-vähennys (4,34 % vuonna 2021) 976,50 €. Vähennyksen jälkeen jää 21 523,50 €. Tämä summa jaetaan kertymäajan päivillä (130 pv) ja kerrotaan summa edelleen keskimääräisellä arkipäivien määrällä (21,5) kuukaudessa (21 523,50 € / 130 pv * 21,5pv), jolloin saadaan päivärahan perusteena olevaksi kuukausipalkaksesi 3 559,76 € /kk.

Päivärahasi lasketaan seuraaavalla kaavalla:

 • Perusosa 33,78 € / pv
 • Ansio-osa taitteeseen asti 45 % * [(3 209,10 €/21,5 pv) - 33,78 €] = 51,97 €
 • Ansio-osa taitteen ylimenevältä osalta 20 % * [(3 559,76 € - 3 209,10 €) / 21,5 pv) = 3,26 €
 • Päivärahan suuruus yhteensä 89,01 € / pv

Hakujakson aikana maksettu osa-aikatyöhön perustuva työtulo vähentää hakujakson päivärahaa. Jos osatyökyvyttömyyseläke jatkuu, sen määrä vähennetään päivärahasta.

Mikäli määrittelyyn otettaisiin (esim. yhdenjaksoisesti pidempään kestäneen eläkkeen vuoksi) yli 3 vuotta vanhoja palkkoja, tehtäisiin niihin indeksikorotus päivärahaa määriteltäessä.

Päivärahan kesto

Ansiopäivärahaa maksetaan yhteensä enintään 400 päivältä. Jos hakijalla on työhistoriaa alle 3 vuotta, maksetaan ansiopäivärahaa enintään 300 päivältä. Enimmäismaksuaika on 500 päivää niiden hakijoiden osalta, jotka täyttävät työssäoloehdon 58 vuotta täytettyään ja ovat työskennelleet vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

 • Enimmäisaika kertyy suhteutettuna, jos saa soviteltua päivärahaa, jolloin päivärahan suuruudesta riippuen laskuriin voi kertyä vähemmän päiviä, kuin maksettavalle ajanjaksolle sisältyy.
 • HUOM! Määräaikainen muutos koronapandemian vuoksi: Ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu 31.12.2020 saakka
  • lomautetuilla, joiden lomautus on alkanut 16.3. tai sen jälkeen
  • muilla työttömillä, jos työttömyys on alkanut 1.7. tai sen jälkeen

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa enimmäismaksuajan täytyttyä 65 ikävuoteen saakka ns. lisäpäivinä

 • Jos vuonna 1955 - 1956 syntynyt työnhakija täyttää 60 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä tai
 • Jos vuonna 1957 - 1960 syntynyt työnhakija täyttää 61 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä tai
 • Jos vuonna 1961 tai sen jälkeen syntynyt työnhakija täyttää 62 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä
 • Vuonna 1950 - 1957 syntynyt henkilö voi halutessaan siirtyä lisäpäiviltä vanhuuseläkkeelle ilman varhennusvähennystä 62-vuotiaana.
 • Lisäpäivien maksamiseksi työhistoriaa tulee olla vähintään 5 vuotta viimeisten 20 vuoden aikana.
 • Lisäpäivien saamiseksi tulee hakea päivärahaa normaalisti.
 • Lisäpäivillä enimmäisaikalaskuria ei nollata.
 • Lisäpäivillä päivärahaa ei määritellä uudelleen.

Ennen enimmäismaksuajan täyttymistä enimmäisaika alkaa alusta, kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy. Päivärahan taso määritellään uudelleen, mikäli edellisestä palkanmäärittelystä on kulunut yli vuosi. Tällöin päiväraha on vähintään 80 %:a edellisestä päivärahasta.

Enimmäisajan maksamisen jälkeen uudelleenmäärittely tehdään, kun täytät uudelleen työssäoloehdon.

Enimmäismaksuajan täytyttyä

Enimmäismaksuajan päätyttyä annamme sinulle päätöksen työttömyysetuuden päättymisestä. Työttömyyden jatkuessa voit saada työmarkkinatukea Kelasta.