Lääkärien työttömyyskassa - Etusivu

Sosiaalietuudet

Työttömyysaikana saadut sosiaalietuudet ja eläkkeet voivat vaikuttaa päivärahan maksatukseen. Etuuden saaminen ilmoitetaan ansiopäivärahahakemuksessa. Kassa huomioi päivärahaa maksaessaan etuuden vaikutuksen.

Kotihoidon tuki

Lasten kotihoidon tuki vähennetään päivärahasta, jos se maksetaan hakijalle tai hakijan puolisolle.

Puolison saamaa tukea ei kuitenkaan vähennetä hakijan päivärahasta, jos:

 • puolisokin on työttömänä,
 • hän saa kotihoidon tuen lisäksi äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai
 • puoliso hoitaa lasta kotona, eikä puolisolla tämän vuoksi ole oikeutta työttömyysetuuteen.

Jos lapsi on kuitenkin säännöllisesti osan aikaa hoidossa kodin ulkopuolella, puoliso opiskelee, toimii yrittäjänä tai työskentelee osa-aikaisesti, kotihoidon tuki vähennetään ansiopäivärahasta.

Muut sosiaalietuudet ja eläkkeet

Sosiaalietuudet eivät vaikuta päivärahaan mitenkään, vähentävät sen määrää tai estävät päivärahan saamisen kokonaan.

Seuraavat eläkkeet ja etuudet eivät vaikuta ansiopäivärahaan:

 • perhe-eläkkeet
 • kansaneläkelain mukainen hoitotuki
 • tapaturmavakuutuslain mukainen haittaraha
 • sotilasvammalain mukainen elinkorko ja täydennyskorko
 • vammaistuki
 • asumistuki
 • lapsilisä
 • toimeentulotuki (Kela voi kuitenkin periä ansiopäivärahan siltä ajalta, jolta on maksettu toimeentulotukea ennakkona tulossa olevaa päivärahaa vastaan, jolloin se kuitataan kassan maksamasta päivärahasta)
 • sotilasavustus sekä tapaturmavakuutuslain ja sotilasvammalain mukaiset erityisten kustannusten korvaukset
 • kunnan maksama omaishoidontuki tai perhehoidon palkkio
 • ylimääräiset sotaeläkkeet
 • äitiysavustus
 • adoptiotuki
 • osittainen varhennettu vanhuuseläke.

Seuraavat lakisääteiset etuudet ja eläkkeet estävät ansiopäivärahan saamisen:

 • sairausvakuutuslain mukainen sairauspäiväraha tai osasairauspäiväraha (sairauspäiväraha on ensisijainen etuus työttömyyspäivärahaan nähden)
 • varhennettu vanhuuseläke
 • yksilöllinen varhaiseläke
 • vanhuuseläke
 • työttömyyseläke
 • täyden työkyvyttömyyden perusteella myönnetty etuus
 • äitiysraha, isyysraha, vanhempainraha
 • erityishoitoraha
 • kuntoutusraha ja ansionmenetyskorvaus tapaturmavakuutuksen tai liikennevakuutuksen tai sotilasvammalain kuntoutusta koskevien säännösten perusteella
 • maatalousyrittäjien luopumistuki.

Luettelot eivät ole tyhjentäviä.

Muut sosiaalietuudet ja eläkkeet, kuten osa-aikaeläke ja osatyökyvyttömyyseläke, vähennetään täysimääräisesti ansiopäivärahasta.