Lääkärien työttömyyskassa - Etusivu

Takaisinperintä

Perusteettomasti tai liian suurena maksettu etuus peritään takaisin riippumatta siitä, mistä liikamaksu johtuu. Liikamaksu voi johtua esimerkiksi jälkikäteen tietoon tulleesta palkasta, takautuvasti myönnetystä eläkkeestä, etuudesta tai TE-toimiston antamasta lausunnosta tai kassan tekemästä virheestä. Takaisinperintä voidaan myös hoitaa kassan ja takaisinperinnän aiheuttaneen etuuden tai eläkkeen myöntäjän välillä.

Luopuminen ja kohtuullistaminen

Takaisinperinnästä voidaan kuitenkin luopua joko kokonaan tai osittain, jos se katsotaan kohtuulliseksi eikä etuuden aiheeton maksaminen ole johtunut etuuden saajan tai hänen edustajansa vilpillisestä menettelystä tai jos aiheettomasti maksettu määrä on vähäinen.

Luopumisen perusteena ovat taloudelliset ja sosiaaliset olosuhteet.

Luopumishakemukseen on liitettävä selvitys perheen taloudellisista ja sosiaalisista olosuhteista.

Jäsenen kuuleminen

Ennen takaisinperintää työttömyyskassa varaa hakijalle mahdollisuuden antaa oman selvityksensä takaisinperinnän perusteesta ja määrästä.

Vaikutus päätöksiin

Jos liikamaksu johtuu päivärahaoikeuden alkamisen tai päätöksen antamisen jälkeen tapahtuneesta muutoksesta (esim. takautuva eläke), työttömyyskassa pyytää hakijalta lupaa virheellisen päätöksen korjaamiseen. Jos hakija ei suostu virheen korjaamiseen, työttömyyskassan on pyydettävä sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaa poistamaan virheellinen päätös.

Mahdollinen sanktio väärinkäytöksen perusteella

Jos hakijalta on jäänyt ilmoittamatta seikka, joka on vaikuttanut perusteettomasti saatuun tai liian suurena maksettuun etuuteen, työttömyyskassa arvioi, onko tämä ollut tahallista. Vilpillinen ilmoittaminen tai päivärahan saantiin liittyvän seikan salaaminen voi johtaa huomautukseen, varoitukseen tai kassan jäsenyydestä erottamiseen. Joissain tilanteissa kassa joutuu viemään asian poliisin tutkittavaksi.