Lääkärien työttömyyskassa - Etusivu

Vuorotteluvapaa

Kokoaikaisessa työ- tai virkasuhteessa oleva voi työnantajansa kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti siirtyä vuorotteluvapaalle, jonka aikana voi saada vuorottelukorvausta työttömyyskassasta.

Vuorotteluvapaalle jääminen

Vuorotteluvapaata koskeva sopimus on hyvä laatia valmiille vuorotteluvapaasopimuspohjalle.

Sopimus tulee toimittaa työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) ennen vuorotteluvapaan alkua.

Työnantaja sitoutuu vuorotteluvapaan ajaksi palkkaamaan TE-toimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön (ei tarvitse palkata samoihin tehtäviin, joita vuorottelija hoitaa). Sijaisen työsopimus tulee toimittaa TE-toimistoon viimeistään vuorotteluvapaan alkaessa.

Vuorotteluvapaalle jäädäkseen:

  • Työntekijän työ- tai palvelussuhde samaan työnantajaan on tullut kestää yhdenjaksoisesti vähintään 13 kuukautta (sairaudesta ja tapaturmasta johtuva poissaolo rinnastetaan työssäoloon). Tähän ajanjaksoon saa sisältyä enintään 30 päivää palkatonta poissaoloa.
  • Työntekijän on tullut tehdä vähintään 20 vuotta eläkkeeseen oikeuttavaa työtä. Tästä ajasta enintään 5 vuotta voi olla perhevapaa- tai varusmiespalvelusaikoja.
  • Aiemmin vuorotteluvapaalla olleella työntekijällä tulee olla työhistoriaa vähintään viisi vuotta ennen uuden vuorotteluvapaan alkamista.

Vuorotteluvapaan kesto ja ikäraja

Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 100 ja enintään 180 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaan ennenaikaisesta päättymisestä tai tilapäisestä työhön paluusta on sovittava työnantajan ja vuorottelijan välillä. Vuorotteluvapaa kuluu tilapäisen työhön paluun aikana normaalisti.

Vuorottelun yläikäraja on sidottu eläkeikään siten, että vanhuuseläkkeen alaikärajasta vähennetään 3 vuotta. Jos eläkeikä on 63 vuotta, vuorotteluvapaa tulee aloittaa viimeistään sen kuukauden aikana, jolloin täytät 60 vuotta. Yläikäraja ei koske ennen vuotta 1957 syntyneitä, eikä vuorotteluvapaalta voi jäädä suoraan vanhuuseläkkeelle.

Vuorottelukorvaus

Vuorottelukorvaus lasketaan vuorotteluvapaata edeltävän 52 viikon palkkatuloista. Vuorottelukorvaus on 70 % siitä työttömyyspäivärahasta, johon henkilöllä olisi työttömänä ollessaan oikeus (ilman lapsikorotusta). Päivärahalaskurista voit arvioida oman päivärahasi suuruutta.

Esimerkki vuorottelukorvauksen suuruudesta.

Esimerkissä ei ole käytetty koronapandemian vuoksi säädettyjä poikkeamia.

Kuukausipalkka lisineen 3750 € / kk. Ei lapsia.

Vakiintunut tulo 52 viikolta (ma-pe, 260 pv) on yhteensä 45 000 €.

Summasta vähennetään TyEL-vähennys (4,34 % vuonna 2021) 1 953 €. Vähennyksen jälkeen jää 43 047 €. Tämä summa jaetaan kertymäajan päivillä (260 pv) ja kerrotaan summa edelleen keskimääräisellä arkipäivien määrällä (21,5) kuukaudessa (43 047 € / 260 pv * 21,5pv), jolloin saadaan päivärahan perusteena olevaksi kuukausipalkaksi 3 559,66 € /kk.

Vuorottelukorvaus lasketaan ansiopäivärahan tapaan seuraavalla kaavalla:

  • Perusosa 33,78 € / pv
  • Ansio-osa taitteeseen asti 45 % * [(3 209,03 € / 21,5 pv) - 33,66 €] = 51,97 €
  • Ansio-osa taitteen ylimenevältä osalta 20 % * [(3 559,66 € - 3 209,03 €) / 21,5 pv) = 3,26 €
  • Päivärahan suuruus yhteensä 89,01 € / pv
  • Vuorottelukorvaus on 70 % päivärahasta eli 62,31 € / pv

Korvausta ei makseta päiviltä, joilta työnantaja maksaa palkkaa, vuorotteluvapaa kuitenkin kuluu tällöin.

Vuorotteluvapaan aikana maksettu osa-aikatyön ja enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ja sivutoimisen yritystoiminnan/ammatinharjoittamisen työtulo vähentää maksettavaa vuorottelukorvausta, vaikka työ olisi tehty ennen vuorotteluvapaan alkamista. Vuorottelukorvauksen sovittelussa ei käytetä ansiopäivärahan suojaosaa. Sen sijaan esim. oman työnantajan vuorotteluvapaan aikana maksama lomaraha ei vaikuta vuorottelukorvauksen suuruuteen.

Työttömyysturvaa vähentävät ja estävät lakisääteiset etuudet (esim. lasten kotihoidontuki) vaikuttavat samoin vuorottelukorvaukseen.

Vuorottelukorvauksen hakeminen

Vuorottelukorvaushakemuksen tulee olla työttömyyskassassa kolmen kuukauden kuluessa vuorotteluvapaan alkamisesta. Korvaus maksetaan neljän viikon jaksoissa jälkikäteen. Vuorotteluvapaan aikaisista muutoksista tulee ilmoittaa ajoissa kassalle, jotta etuuden takaisinperinnältä vältytään.