Lääkärien työttömyyskassa - Etusivu

Kassan säännöt

I LUKU KASSAN TOIMIALA
1 § Kassan nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus

II LUKU JÄSENYYS
2 § Jäsenyyden ehdot
3 § Jäsenyyden hakeminen
4 § Jäsenyyden alkaminen
5 § Jäsenmaksu
6 § Jäsenmaksusta vapautuminen
7 § Kassasta eroaminen
8 § Huomautus, varoitus ja kassasta erottaminen
9 § Uudelleen liittyminen

III LUKU KASSAN HALLINTO
10 § Hallintoelimet
11 § Kassan kokous
12 § Kassan varsinainen kokous
13 § Kassan ylimääräinen kokous
14 § Kassan hallitus
15 § Hallituksen toiminta
16 § Hallituksen tehtävät
17 § Kassanjohtajan tehtävät
18 § Kassan nimen kirjoittaminen
19 § Kokouskutsut ja tiedonannot jäsenille
20 § Lainojen ottaminen
21 § Tilinpäätös
22 § Rahastot
23 § Vajauksen täyttäminen

IV LUKU ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
24 § Kassan valvonta
25 § Kassan sääntöjen muuttaminen
26 § Varojen luovutus kassan purkautuessa
27 § Muut sovellettavat säädökset

I LUKU

KASSAN TOIMIALA

1 §
Kassan nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus

Kassan nimi on Lääkärien työttömyyskassa ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Kassan toiminta-alueena on koko maa.

Kassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka tehtävänä on työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansioturvan ja siihen liittyvien muiden etuuksien sekä muiden kassan toimialaan kuuluvien lakisääteisten etuuksien järjestäminen jäsenilleen.

Kassan maksettavaksi kuuluvista etuuksista ja niiden hakemisesta ja maksamisesta on säädetty kutakin etuutta koskevassa laissa.

II LUKU

JÄSENYYS

2 §
Jäsenyyden ehdot

Kassan jäseneksi pääsee työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka työskentelee terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettuna lääkärin- tai hammaslääkärintoimen harjoittajana tai eläinlääkärin ammatin harjoittamisesta annetun lain mukaisissa tehtävissä taikka näihin rinnastettavissa tehtävissä.

Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon.

Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa.

Työtön henkilö voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi siten, kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 883/2004 sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta (perusasetus) ja Pohjoismaisessa sosiaaliturvasopimuksessa säädetään.

3 §
Jäsenyyden hakeminen

Kirjallinen hakemus kassan jäseneksi pääsemiseksi on toimitettava työttömyyskassaan. Jäsenet ottaa työttömyyskassan hallitus, kassanjohtaja tai kassan toimihenkilö.

4 §
Jäsenyyden alkaminen

Kassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen henkilö on maksanut jäsenmaksun, aikaisintaan kuitenkin siitä päivästä, jona henkilön kirjallinen hakemus on saapunut työttömyyskassaan.

5 §
Jäsenmaksu

Työttömyyskassan jäsen on velvollinen maksamaan jäsenyysajalta jäsenmaksua, joka on Finanssivalvonnan vuosittain vahvistama euromäärä.

Jäsenmaksu on maksettava jäsenmaksulaskussa olevaan eräpäivään mennessä. Jäsenmaksu maksetaan pankin välityksellä työttömyyskassan tilille.

Kassalla on oikeus periä jäsenmaksu kassan maksamista veronalaisista etuuksista.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada takaisin kassalle suorittamiaan maksuja, jotka kohdistuvat eroamis- tai erottamisajankohtaa edeltävään aikaan. Eronneelle tai erotetulle jäsenelle palautetaan jäsenen kirjallisesta pyynnöstä jäsenyyden päättymisen jälkeiseltä ajalta maksettu jäsenmaksu täysiä kalenterikuukausia vastaavalta osalta vuosijäsenmaksusta, ei kuitenkaan jos palautettava määrä on enintään 10 euroa. Pyyntö on tehtävä kassalle kolmen kuukauden kuluessa eroamisesta tai lainvoimaisesta erottamispäätöksestä. Kesken kalenterivuotta jäseneksi liittyvältä peritään jäsenmaksu täysiä kalenterikuukausia vastaava osuus vuosijäsenmaksusta liittymiskuukauden alusta lukien.

6 §
Jäsenmaksusta vapautuminen

Jäsen ei voi vapautua jäsenmaksusta.

7 §
Kassasta eroaminen

Jos jäsen haluaa erota kassasta, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti työttömyyskassaan.

Kassan jäsenyys päättyy viimeistään sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin jäsen täyttää 68 vuotta.

8 §
Huomautus, varoitus ja kassasta erottaminen

Kassan hallitus voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen tai varoituksen taikka erottaa jäsenyydestään sen,

 1. joka jäseneksi liittyessään on antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja
 2. joka vilpillisesti on ilmoittanut väärin tai salannut jonkin päivärahan tai muun kassan maksaman etuuden saantiin tai niiden suuruuteen vaikuttavan seikan; sekä
 3. joka kieltäytyy noudattamasta kassan sääntöjä tai kassan hallituksen antamia ohjeita.

Jos jäsen laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen 5 §:ssä säädetyllä tavalla, kassan hallitus voi erottaa hänet jäsenyydestä sen kalenterivuoden alusta lukien, josta jäsenmaksu on maksamatta.

Työttömyyskassa voi erottaa jäsenyydestään sen, joka pysyvästi on siirtynyt pois ammatista tai työalalta, joka kuuluu kassan toiminnan piiriin.

Pysyvästi kassan toiminnan piiristä siirtymiseksi katsotaan myös yli 18 kuukauden ajan kestävä työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:n tarkoittama yritystoiminnan harjoittaminen.

9 §
Uudelleen liittyminen

Vakuutuskausien hyväksilukemisesta kassasta tai kassaan siirryttäessä säädetään työttömyysturvalaissa, EU:n sosiaaliturva-asetuksessa ja Pohjoismaisessa sosiaaliturvasopimuksessa.

Jos kassasta erotettu jäsen hyväksytään uudelleen jäseneksi, hänen hyväkseen ei lueta hänen aikaisempaa työssäoloaikaansa eikä jäsenenä oloaikaansa kassassa eikä aikaisemmin suorittamiaan jäsenmaksuja.

III LUKU

KASSAN HALLINTO

10 §
Hallintoelimet

Kassan hallintoelimet ovat kassan kokous ja hallitus.

11 §
Kassan kokous

Kassan ylintä päätäntävaltaa käyttää kassan jäsenten kokous.

Kassan kokouksessa kullakin läsnä olevalla jäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

12 §
Kassan varsinainen kokous

Kassan varsinainen kokous pidetään joka vuosi huhtikuun loppuun mennessä.

Varsinaisessa kokouksessa on:

 1. esitettävä edelliseltä toimintakaudelta toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus,
 2. vahvistettava edellisen vuoden tilinpäätös,
 3. päätettävä niistä toimenpiteistä, joihin hallinto ja tilinpito antavat aihetta,
 4. päätettävä tilikauden tuloksen käsittelystä,
 5. päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille,
 6. määrättävä hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot,
 7. toimitettava hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä varajäsenten vaali,
 8. toimitettava kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali. Tilintarkastajan on oltava KHT- tai HTM- tilintarkastaja taikka vastaava tilintarkastusyhteisö. Jos tilintarkastajaksi on valittu edellä mainittu yhteisö, ei varatilintarkastajia tarvitse valita,
 9. määrättävä jäsenmaksun perusteet,
 10. päätettävä sijoitustoiminnan periaatteista sekä
 11. käsiteltävä muut kokouskutsussa käsiteltäviksi ilmoitetut asiat.

Muita kuin edellä mainittuja asioita ei saa ottaa kokouksessa lopullisesti päätettäviksi.

13 §
Kassan ylimääräinen kokous

Kassan ylimääräinen kokous on pidettävä:

 1. kun kassan hallitus katsoo sen tarpeelliseksi,
 2. kun Finanssivalvonta tai tilintarkastajat, jos heidän suorittamansa tilintarkastus antaa siihen aihetta, sitä vaativat, tai
 3. kun vähintään kymmenesosa jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii määrätyn asian käsittelemiseksi.

Jos kassan jäsenluku on vähentynyt alle 8 000, on kassan ylimääräinen kokous viipymättä kutsuttava päättämään, onko kassan toimintaa jatkettava vai ei, ja mihin toimenpiteisiin näissä tapauksissa on ryhdyttävä.

Jos kassan hallitus ilman laillista syytä kieltäytyy kutsumasta kassan ylimääräistä kokousta koolle, on Finanssivalvonnan toimitettava kutsu.

Kokouskutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Muita kuin kokouskutsussa mainittuja asioita ei kokouksessa saa ottaa lopullisesti päätettäviksi.

14 §
Kassan hallitus

Kassan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viisi varsinaista jäsentä sekä kuusi henkilökohtaista varajäsentä, joiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä kassan jäseniä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenen toimikausi on vuosi. Toimikausi päättyy uuden vaalin toimittavan kassan kokouksen päättyessä.

15 §
Hallituksen toiminta

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on paikalla.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa ja se on tarkastettava viimeistään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

16 §
Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

 1. valvoa, että kassan asioita hoidetaan lain, kassan sääntöjen sekä kassan kokouksen päätösten ja sen vahvistamien toimintaohjeiden mukaisesti,
 2. kutsua koolle kassan kokous ja valmistella kokouksessa käsiteltävät asiat,
 3. laatia tilinpäätös ja toimintakertomus ja tehdä esitys kassan ylijäämää tai alijäämää koskeviksi toimenpiteiksi,
 4. antaa kassan kokoukselle kirjallinen lausunto ehdotuksista, jotka tilintarkastaja tai kassan jäsenet tahtovat saattaa kokouksen käsiteltäväksi,
 5. huolehtia kassan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä,
 6. hyväksyä työttömyyskassan sijoitussuunnitelma ja päättää kassan varojen sijoittamisesta tuottavasti ja turvaavasti ja päättää 20 §:ssä tarkoitettujen lainojen ottamisesta,
 7. laatia seuraavalle vuodelle talousarvio,
 8. tehdä vuosittain esitys Finanssivalvonnalle jäsenmaksun suuruudesta,
 9. toimittaa vuosittain Finanssivalvonnalle työttömyyskassalain rahoitusosuuksia koskeva hakemus,
 10. tehdä päätökset periaatteellista kantaa vaativien jäsenhakemusten osalta ja antaa huomautus, varoitus tai erottaa jäsen 8 §:n perusteella,
 11. määrätä etuuksien maksamisessa noudatettavista periaatteista,
 12. ottaa ja erottaa kassanjohtaja ja muut toimihenkilöt, määrätä heidän työsuhteensa ehdoista ja heidän tehtävistään,
 13. valvoa jäsenrekisterin pitämistä,
 14. antaa tarvittavia valtuuksia kassan nimen kirjoittamiseen,
 15. edustaa kassaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muiden viranomaisten luona, sekä
 16. päättää kaikista muista asioista, joiden osalta ei laissa, asetuksessa tai näissä säännöissä ole toisin määrätty.

17 §
Kassanjohtajan tehtävät

Kassan vastuunalaisena toimihenkilönä on kassanjohtaja.

Kassanjohtajan tehtävänä on:

 1. johtaa ja valvoa työttömyyskassan käytännön toimintaa,
 2. valmistella hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat, raportoida hallitukselle tärkeimmistä kassan toimintaan ja talouteen liittyvistä tapahtumista ja panna täytäntöön hallituksen päätökset,
 3. huolehtia kassan taloushallintoon ja muuhun toimintaan kuuluvien asioiden hoitamisesta,
 4. käsitellä ja tehdä päätökset rutiininomaisten jäsenhakemusten osalta,
 5. edustaa kassaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muiden viranomaisten luona,
 6. tehdä muut säännöissä kassanjohtajalle määrätyt tehtävät sekä
 7. tehdä muut hallituksen määräämät tehtävät.

18 §
Kassan nimen kirjoittaminen

Kassan nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja tai kassanjohtaja tai muu hallituksen siihen valtuuttama henkilö.

Velkasitoumuksiin vaaditaan kuitenkin hallituksen puheenjohtajan tai kassanjohtajan sekä yhden muun hallituksen jäsenen nimet yhdessä.

19 §
Kokouskutsut ja tiedonannot jäsenille

Kokouskutsut sekä muut kassaa koskevat jäsenille tarkoitetut tiedonannot julkaistaan yhdessä tai useammassa jäsenien keskuuteen leviävässä lehdessä tai saatetaan hallituksen määräämällä muulla tavalla jäsenten tiedoksi vähintään kaksi viikkoa ennen asianomaista määräpäivää.

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus on vähintään viikon ajan ennen kassan varsinaista kokousta pidettävä kassan jäsenten nähtävinä kassan toimistossa.

20 §
Lainojen ottaminen

Kassan hallituksella on oikeus ottaa tilapäisiä lainoja ainoastaan kassan toimialaan kuuluvien etuuksien suorittamista varten ja pitkäaikaisia lainoja toimitilojen hankkimista varten, milloin niitä varten ei ole varoja käytettävänä.

21 §
Tilinpäätös

Kassan tilikautena on kalenterivuosi.

Hallituksen tulee laatia kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, liitetiedot ja toimintakertomuksen. Tilinpäätös ja siihen liittyvät asiakirjat on annettava tilintarkastajille vähintään kuukautta ennen kassan kokousta.

Tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta kirjallinen tilintarkastuskertomus hallitukselle vähintään kahta viikkoa ennen sitä kassan kokousta, jossa tilinpäätöksen vahvistamisesta on päätettävä.

22 §
Rahastot

Kassan rahastona on tasoitusrahasto. Vuotuinen ylijäämä siirretään tasoitusrahastoon.

23 §
Vajauksen täyttäminen

Jos tilinpäätös osoittaa vajausta, käytetään sen täyttämiseen tasoitusrahastosta enintään 50 prosenttia.

Ellei vajausta voida täyttää 1 momentissa mainitulla tavalla, vajaus täytetään työttömyyskassalain 21 § ja 22 §:ssä mainitulla tavalla työttömyyskassojen tukikassan varoista ja valtion varoista myönnettävällä lisäosuudella.

IV LUKU

ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

24 §
Kassan valvonta

Kassan valvontaviranomaisena on Finanssivalvonta.

25 §
Kassan sääntöjen muuttaminen

Jos työttömyysturvalakia, työttömyyskassalakia, muuta kassan toimialaan kuuluvaa lainsäädäntöä tai kassaa velvoittavia säädöksiä tai määräyksiä muutetaan, kassan hallituksella on oikeus tehdä näihin sääntöihin vastaavat muutokset.

Näiden sääntöjen muuttaminen muussa kuin 1 momentissa mainitussa tapauksessa, taikka kassan purkamiseen muussa kuin 13 §:n 2 momentissa mainitussa tapauksessa vaaditaan, että asiasta on tehty päätös kassan kokouksessa vähintään kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

26 §
Varojen luovutus kassan purkautuessa

Jos kassa on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, niin varat, jotka ovat jäljellä sitten, kun velat on maksettu ja muut sitoumukset täytetty, luovutetaan purkamispäätöksen tehneen kassan kokouksen määräysten mukaisesti kassan toimintaa lähellä olevalle yhteisölle käytettäväksi kassan entiseen toimintapiiriin kuuluvien henkilöiden talouden ja ammatillisen koulutuksen tukemiseen.

27 §
Muut sovellettavat säädökset

Muutoin noudatetaan soveltuvin osin, mitä voimassa olevassa työttömyyskassalaissa, työttömyysturvalaissa ja muussa kassan toimialaa koskevassa lainsäädännössä säädetään.